Хайлт хийх үг

1 John 4:17

17Yabow ana ef nati na’atube wanawanatamaim nama’am, boro nakusouwit tanan Keriso’obe tanamatar, naatu baibatebat ana Veya boro men tanabir.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index