Хайлт хийх үг

1 John 4:6

6Baise iti i God nowan, imih sabuw iyab God hisoso’ob, abisa tao boro hinanowar. Sabuw iyab men God nowan, abisa tao boro men hinanowar. Hai itinin boro iti’imaim tana’itan tana’inanih, menatan i turobe Anun Kakafiyinane enan, naatu menatan i wagabur baifufuwenayanane enan.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index