Хайлт хийх үг

Luke 6:20

Yasisir Naatu Yababan

(Matthew 5.1-12)

20Jesu ana bai’ufununayah nutitiyih in sawar basit eo,

“Yababan wairafi yasisir boro kwanab,

anayabin God ana aiwob i kwa nowa!

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index