Хайлт хийх үг

Luke int

Roube’aten Ana Tur

Luke Tur gewasin eo’orereb Jesu i Israel sabuw hai Baiyawasenayan naatu sabuw iyab iti tafaramaim tema’am hai Baiyawasenayan hairi’ika na’atube eomatanih. Luke kikirum i Regah ana Anun Kakafiyin Jesu iyun “Tur Gewasin binan sabuw hai sawar meyemeye bai’akirayah isah” naatu iti Tur Gewasin ana tit gagamin i sabuw yababan wairafih hai kok ta ta rumutufuren isan eo’o. Yasisir ana tur, Luke gagaminika eo kirum, tur bobotawiy teten anamaim, nati i Jesu ana na isan kurerereb naatu iban maiye tur ana yomanin Jesu ana maramaim au mar nayey. Kirisiyan sabuw ra’at yeye naatu baitumatum hibubukikin, Jesu au mar yey ufunamaim ana binanakwar kirumayan i orot ta’imon eo kirum Tur Abarayah Hai Bowabow (Acts) buk wanawanan.

Bairu’abin turin naatu umat roun ta’imon babe kirum hiya ti’inu’in kwana’itin tur abistanawat hi’o hikikirum iti Tur Gewasin wanawanan i akisinamo boro kwaniyab kwana’itin, na’atube tounamatar hai ew, sheep kaifenayah Jesu Tutufuw hin hibinanawan, Jesu kek kikimin in Jerusalem Tafaror Bar run ma’am, Samaria Orot Gewasin ana oroubon naatu orot natun kakasiy. Tur Gewasin wanawanan tur fokarih afa i yoyoban isan, Anun Kakafiyin, Jesu ana bowabow wanawanan baibin hibowabow naatu God ana notanotawiyen kakafih isah.

Buk wanawanan ana inu

Wanawanan Ebi’obaiyit (1.1-4)

John Baptist naatu Jesu hairi hai tufuw naatu hai ra’at. (1.5–2.52)

John Baptist ana bowabow (3.1-20)

Jesu ana bapataito naatu ana routobon (3.21–4.13)

Jesu ana bowabow Galilee imaim busuruf (4.14–9.50)

Jesu Galilee ine tit in Jerusalem (9.51–19.27)

Jesu ana mafufun fur Jerusalem wanawanan naatu sisibinamaim ma’am (19.28–23.56)

Regah Jesu ana misir, ana bairerereb naatu au mar anayen (24.1-53)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index