Хайлт хийх үг

Matthew 9:9

Jesu, Matthew Bai’ufununamih Eaf

(Mark 2.13-17; Luke 5.27-32)

9Jesu efan nati ihamiy remor inan auman, kabay o’onayan wabin Matthew ana bowabow efanamaim ma’am itin naatu iu, “Kumisir kwi’ufnunu.” Matthew ma’am misir Jesu iufunun hairi hin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index