Хайлт хийх үг

Ruku 22:47

Yisasini Namuro Kayo Ano Ma Véin Pákein Baya Ino

(Matiu 26:47-56; Maki 14:43-50; Yoni 18:3-11)

47Yisasi fara vaya siyan maen kokhon nanin banta kéká ano eren mino. Eríkan maifin tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) beni eyo iyampon kayo fintena mana Yudasin ne sin banta ano aní uanten eriaren Yisasin me amónano van beni ádé eren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index