Хайлт хийх үг

ܡܪܩܘܣ 8:35

35”ܣܵܒܵܒ ܡ̇ܢ ܕܒܵܥܹܐ ܦܲܪܸܩ ܓܵܢܹܗ ܒܸܬ ܛܲܠܸܩ ܠܵܗ̇. ܘܡ̇ܢ ܕܛܲܠܸܩ ܓܵܢܹܗ ܒܘܼܬ ܕܝܼܝܼ ܘܒܘܼܬ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܒܸܬ ܦܲܪܸܩ ܠܵܗ̇،