Хайлт хийх үг

Hébreux 12

Bâô Pevaa Xé-Ré

1Tö ökâré cér̂é tömâ pwânûr̂i-ré na pâr̂â kâmö pa ye vè avâr̂i pa pôr̂ô yéyé, na bör̂i e na ki gèré kâyâi virai bar̂ee pâr̂â yerii wânii, mâ nô ka yaané ré pè rhèwir̂i-ré, aè gèré yè vi rhâmâ mâ pè mör̂ö-ré rö-i ké vi kwa rö némèè-ré, 2mâ tö rhûû Ièsu rö, ce ré némèè mâ vi yexèvè tâ néwèi, mâ ce ré cëi pèii rö-i sataurö, aè na da rhî vè dö kââ ké yè pè köö-è, xè-i uxo é nââ yè-è, na bör̂i cuè na ce rö ékar̂aè é gaamëë né kaa per̂e i Bâô.

3Na e na ki gëve tâ néxâi-e na gëve, wè na kâmö ré pè mör̂ö-è na ce rai ké vi yiâ rai-e vè mör̂ö i pâr̂â kâmö pa yaané, tâ néxâi-e, koa wè-ve yör̂a mâ vi mür̂ü na pâr̂â pwéé-ve. 4Wè gëve da tö cowa mör̂ö rai kwéyë rua na ki jö na war̂a xe-ve tö ka yapurhâi xe-ve nô ka yaané. 5Aè gëve wê tâ nénui vi aʼpâgür̂ü ré é pur̂â yè-ve na ûr̂û pâr̂â pâlè-è, êr̂ê:

«O xi-nya mwêê, koa yè rhî vè döwi ka vi aʼpâgür̂ü i Ör̂ökau;

Aè koa yè yör̂a na ki aʼrhua i na ce;

6Wè na pâgür̂ü yè ö kâmö ré na méar̂i-e na Ör̂ökau;

Mâ na kurhauʼ cér̂é ré na cëi-r̂é vè pâr̂â pâlè-è.»

7Cëi e ké aʼpâgür̂ü yè-ve, wè na waa yè-ve na Bâô ûr̂û pâr̂â pâlè-è; wè wîr̂î na o yar̂i ré na da pâgür̂ü yè-è na pevaa xi-e? 8Aè é yè da tùr̂ùwaa-ve yè vi aʼpâgür̂ü, ré cér̂é rhau vi cëi röi na pâr̂â pâlè-è, gëve yè bör̂i pâr̂â pâlè-è pa döwi, aè gëve yè da pâr̂â dö pâlè-è. 9Aè ökââ bar̂ee, êr̂ê, paxa pevaa xé-ré mâ' xiréé, wè cér̂é pâgür̂ü-ré rö-i kar̂ö, gèré bör̂i pè kau-r̂é. Na wêr̂êi, gèré yè da xa pwêr̂êwaa vi kwéjî Pevaa i pâr̂â ko, cè gèré mör̂u? 10Wè cér̂é waa pè urhii yè-ré na pâr̂â pevaa xé-ré rèi pâr̂â nédaa ka duwê, na ûr̂û rhî vè e xé-ré, aè na pâgür̂ü yè-ré na Bâô cè gèré e, mâ cè ki wii yè-ré bar̂ee xè-i ké ar̂ii xi-e. 11Wè cér̂é da ûr̂û pè vi or̂o; aè pè vi nénââwêr̂ê na pâr̂â vi aʼpâgür̂ü wânii; aè tèi nédèè, na bör̂i tö vèa na pwêê ka e né târi rö pwar̂a-r̂é é pâgür̂ü-r̂é.

Pâr̂â Pè AʼVè Néxâi Mâ Pâr̂â Pè Yakoa

12Tö ökâré pè mör̂ö pâr̂â néxar̂a â-ve ka méyë, mâ pâr̂â béé â-ve ka luu. 13Köiwaa wêyê ka târi i pâr̂â â-ve, cè ki da ber̂a i-r̂é na pâr̂â köwi-ve ka yör̂a, aè na e na ké-r̂é bâ mör̂ö vi.

14Köiwaa e târâdâ na gëve rö pwar̂a pâr̂â kâmö wânii, mâ vi rheewaa, wè na yèri kâmö ka yè tö rhûû Ör̂ökau na ki yèri vi rheewaa. 15Waa tö rhûû na gëve koa-wi wii na dèxâ kâmö ré da pwa rö-i vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô, mâ koa-wi yùè bar̂ee bwêê kwèè ka mâi pè bwêêpë-ve, na bör̂i yaané xè-i na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé; 16koa-wi wii na kâmö ka yè miir̂i mâ ka da rhî vè dö kââ ûr̂û Ésau, ökâré kâmö ré nââ ké paxanii xi-e vè pè urhii nékaméâ êê ara. 17Wè gëve tâwai êr̂ê, tèi nédèè, na bör̂i rhî vè e tëë na ce ké yè wii ki-e aʼvui, é bör̂i viö rai-e na na tö-a vi bëia xar̂a pwêê rhëë, wè na da tâwai wii na âwâné ké vipââr̂i xi-e.

18Wè gëve da pwa vè ubwa i gwêêwè ka é da tâwai paxè, na na wér̂a xè-i kêmör̂u, mâ pwa vè ubwa i kö mâ orê mâ urhee, 19mâ mâiaa i döö mâ mar̂a pâr̂â nô, wè pâr̂â kââ ré cér̂é wê pwêr̂ê na pâr̂â kâmö, cér̂é bör̂i bëia cè ki da pwa yèr̂i-r̂é tëë na dèxâ xè-i pâr̂â nô-ré, 20mâ cér̂é da tâwai pè mör̂ö-r̂é rö wa ké êr̂ê, êr̂ê: «Nè yè paxè rö gwêêwè na dèxâ mür̂ü, é yè bör̂i rhaxè-è i pèyaa.» 21Pè bar̂a vè kau na pâr̂â kââ ré wê tö vèa, na bör̂i êr̂ê na Mosé êr̂ê: «Gö dö bar̂a vè kau aau mâ keerher̂e.»

22Aè gëve wè pwa vè ubwa i gwêêwè rö Siona, mâ népèè névâ i Bâô ka mör̂u, ökâré Iérusalèm né nékö, mâ pâr̂â angéla ré é yè da tâwai vâr̂â-r̂é kwéyë, 23mâ tö pwar̂a vi kâ vèâi pâr̂â pa é ër̂i-r̂é baayê pa é yu néé-r̂é rö nékö, mâ tö pwar̂a kaa vi winô, wè Bâô i pâr̂â kâmö wânii mâ pâr̂â ko pâr̂â kâmö pa wê pwa yèr̂i ké târi kwéyë, 24mâ Ièsu, ce ré bëia vè ké-ré rö-i vi kîbô ka döwöö, mâ rö-i war̂a é yangai i ö, ré vi kwéjî na nô né rai war̂a i Abéla.

25Koa rö, koa yè cê kâyâi ö ce ré pè aʼ-ve; wè cér̂é da örua na cér̂é ré wê viö rai pwêr̂ê ö ce ré pè aʼ-r̂é rö-a bwêê jë, bör̂i gèré da tâwai aau ké yè örua bar̂ee na ki gèré törédèè yè ce ré pè aʼ-ré xè rua nékö; 26na gu mâ' xiréé na bwêê jë xè-i mêr̂ê aʼ xi-e, aè na wê aʼvè néxâi na ce xina, êr̂ê: «Gö yè rhaaxâ bar̂ee ké yè rhùr̂ùù, wè nè da bwêê jë rhar̂i, aè nékö bar̂ee.» 27Aè ö nô né nô-â, êr̂ê: «Nè yè rhaaxâ bar̂ee wîr̂î», wè na êr̂ê xè-i ké mâ pi vi dèxâ i pâr̂â kââ ré é rhùr̂ùù, wè pâr̂â kââ ré é wê yaxai mâ ka da tö aau, aè cér̂é yè tö aau na pâr̂â kââ ré ka é da rhùr̂ùù.

28Tö ökâré, gèré yè cëi mwâcir̂i ka é yè da rhùr̂ùù, na bör̂i e na ki gèré tö xar̂a vè mör̂ö vi méar̂i vi bwir̂i cè ki mâ kâmö yar̂i ka e yè Bâô xar̂a vi rheewaa mâ bar̂a yè-è. 29Wè na kêmör̂u ka ara na Bâô xé-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index