Хайлт хийх үг

Luc 11

Ièsu Mâ Ké Pwaér̂ö

Mat 6.9-13; 7.7-11

1Tèi dèxâ nédaa, na bör̂i tö-a pwaér̂ö na Ièsu rö dèxâ kaa töö. Aè na wê cowa, na bör̂i êr̂ê yè-è na dèxâ rai pâi pa pâgür̂ü êr̂ê: «Aʼpâgür̂ü yè-vé ké yè pwaér̂ö, ûr̂û ké aʼpâgür̂ü i Ioané yè paxa pâgür̂ü xi-e.» 2Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na ki gëve pwaér̂ö, na e na gëve êr̂ê, êr̂ê:

“Pevaa,

Na e na ki ar̂ii na néé-i, na e na ki

Kwéyë na mwâcir̂i xi-i.

3Nââ yè-vé mi rèi pâr̂â nédaa êê ara ka pâr̂i nédaa.

4Cöö pâr̂â nô ka yaané xé-vé,

Waa ké cöö xé-vé pâr̂â nô ka yaané xé-r̂é ré cér̂é waa yè-vé.

Koa yè kâyâi-vé yè yeyèè.”»

5Na êr̂ê yè-r̂é bar̂ee, êr̂ê: «Na wêr̂êi na dèxâ rai-ve na ki wii na kâmö ker̂e-é, na bör̂i vi ua-è na kâmö-a rèi goowé bwê mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Wi ker̂e-nya éé, nââ yè-nya mi karir̂i var̂awa, 6wè na mö ké pwa mi rö wêê mwâ na dèxâ kâmö ker̂e-nya rö bwêê vâr̂â xi-e, na bör̂i yèri-a ki-nya dèxâ kââ cè göi nââ yè-è.” 7Na bör̂i aʼcëi yè-è xè léwé mwâ, êr̂ê: “Koa yè kâ vè gë-nya, wè é wê yâwîî rö-i mèö mwâ, aè cér̂é rhau tö gèvé rö kaa kur̂u na pâlè-nya, na da pâr̂i-nya na ki yè tömâ na ka nââ yè-i.” 8Gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, nè yè da tömâ cè ki nââ yè-è xè-i ké kâmö ker̂e-é xi-e, avâr̂i êr̂ê, nè yè tömâ rua mâ nââ yè-è ka pôr̂ô ré na rhî vè e xè-i ké da kâ vè viö-è i kâmö ker̂e-é. 9Aè gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê: “Pëër̂ii é yè bör̂i nââ yè-ve; mèyè gëve mâ cêmèèr̂i; nida é yè bör̂i cîî yè-ve. 10Wè nè dè wii rö pwar̂a kâmö ré vi pëër̂ii, nè cêmèèr̂i na kâmö ka mèyè, é yè cîî yè kâmö ré nida. 11Wîr̂î na kâmö rai-ve ré wii na o xi-e ka ânââ wa var̂awa, é bör̂i a nââ yè-è pèyaa? Na bör̂i vi pëër̂ii êêwâ, é bör̂i xa nââ yè-è mârhùr̂ii rai êêwâ? 12Dèxâ nè vi pëër̂ii waavë, é bör̂i xa nââ yè-è pwévinyôr̂ô? 13Tö ökâré, gëve pâr̂â kâmö paxa yaané, na bör̂i câwâ xe-ve na ké yè nââ kââ ka e yè pâr̂â pâlè-ve, ö jië nè da vi kwéjî na ké yè nââ i Pevaa rö rua nékö Ko-Ar̂ii yè-r̂é pa vi pëër̂ii yè-è!”»

Na Aʼcëi Wa Ké AʼVè Yaané-É Na Ièsu

Mat 22.22-30; Mar 3.22-27

14Na wê yayâwâ dèxâ u ka nimâ na Ièsu, na bör̂i wê tù na u, na bör̂i aʼ na kâmö ka nimâ-ré, cér̂é bör̂i dö buèi na pâr̂â kâmö wânii. 15Aè cér̂é bör̂i vi êr̂ê na bör̂i, êr̂ê: «Na yayâwâ pâr̂â u rö-i Bélésébul, ör̂ökau né pâr̂â u.» 16Aè cér̂é waa yeyèè yè-è na bör̂i, mâ pëër̂ii yè dèxâ pètâbâ, mi xè nékö. 17Na wê rhîâgür̂ü wêê nénââ xé-r̂é na ce, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ö mwâcir̂i ka dè vi ya-è, wè, nè yè yèri mör̂u-é, aè cér̂é yè vi bèi ö-r̂é na pâr̂â mwâ. 18Nè yè vi ya-è na Satana, nè bör̂i tömâ vè mör̂ö tâîî na mwâcir̂i xi-e, wè gëve êr̂ê, êr̂ê, gö yayâwâ pâr̂â u rö-i Bélésébul. 19Aè gö yè yayâwâ-r̂é rö-i Bélésébul na gènyâ, cér̂é bör̂i yayâwâ-r̂é na pâr̂â pâlè-ve xè xi-ya? Ökâré pûû ké yè rhôôr̂u-ve xé-r̂é. 20Aè na ki gö yayâwâ pâr̂â u rö-i mèè â Bâô, na bör̂i tö vèa, êr̂ê, na wê pwa röi rö pwar̂a-ve na mwâcir̂i i Bâô.»

21«Na ki târ̂î mwâ xi-e na kâmö ka mör̂ö, ka wii na je mâ o xi-e, nè bör̂i da gë na pâr̂â nékwêêr̂ê-ê. 22Aè ki yè pwa na dèxâ ka mör̂ö rai-e, nè yè bör̂i pè gu-é, mâ pè pâr̂â je mâ o xi-e ré na wê tâ néwèi yè-è, mâ vi wii pâr̂â nékwêêr̂ê-ê.»

23«Ö kâmö ré da viâ-nya, wè na rhîaa xi-nya, aè ö kâmö ré da rha vèâi gëve vèâ, wè na kâ vè maii.»

Na Rhöö-È Mi Tëë Na Ko Yaané

Mat 12.43-45

24«Nè yè vi rua na ko yaané xè-i léwé kâmö, nè bör̂i vâr̂â vi rö pâr̂â névâ ka karher̂e mâ mèyè kaa tâ mui rö-i, nè bör̂i da cêmèèr̂i. Nè yè bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: “Gö yè vi a mwâr̂â tëë na mwâ xi-nya ré gö tù rua xè-i mâʼ.” 25Na bör̂i pwa na ce mâ rhûû, na é wê nyââmöi mâ waa e. 26Na bör̂i vi na ce, mâ pè panii na ma kaar̂u ko paxa yaané rai-e, cér̂é bör̂i vi ru mâ tö-i, na bör̂i vi kwéjî na yaané i kâmö ré rhaadè rai baayê.»

Rhîrhér̂é Ka Avâr̂i

27Na wê tëvë ûr̂û-ré, na bör̂i aʼvè kau na dèxâ bwè xè négomu né pâr̂â kâmö, êr̂ê: «Na kau mâmâ na ko pwéé ré wê vi yêr̂ê-i, mâ mèèyâ ré wê pè ji-i.» 28Na bör̂i kurher̂e na Ièsu, êr̂ê: «Aè na kau mâmâ rö na ko-r̂é paxa pwêr̂êwaa nô i Bâô mâ tö xar̂a!»

É Pëër̂ii Dèxâ Pètâbâ Ka Ar̂inadö

Mat 12.38-42

29Cér̂é wê rha vèâi-r̂é rö-i na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, na bör̂i aʼ na Ièsu, êr̂ê: «Cî kani ka yaané na cî kani-â; cér̂é éyè pètâbâ; aè é yè da nââ yè-r̂é pètâbâ, na e rö na pètâbâ i wi-a Iona. 30Wè ö ké pètâbâ i Iona yè pâi xè Ninivé, nè pètâbâ ûr̂û-ré yè cî kani-â na o i kâmö. 31Nè tömâ cér̂é vèâ cî kani-â na ör̂ökau bwè xè bee névâ tèi nédaa né vi rhôôr̂u nô, mâ awir̂è-ré, wè na vi mi na ce xè pûûner̂e na ka pwêr̂ê ké gaamëë i wêê nénââ i Solomona, aè tö rhûû na tö-a na ka vi kwéjî rai Solomona. 32Cér̂é yè tömâ cér̂é vèâ cî kani-â na pâi xè Ninivé tèi nédaa né vi rhôôr̂u nô, mâ awir̂è-ré, wè cér̂é wê vipââr̂i xè-i vi vaa i Iona na cér̂é, aè tö rhûû, na tö-a na ka vi kwéjî rai Iona!»

Daa I Kar̂ö

Mat 5.15; 6.22,23

33«Na yèr̂i kâmö ka kèr̂i mwââ kêmör̂u mâ nââ rö ka tö vèii töwè na ki puwîî i dèxâ mwâ pè dâwaa, na da ûr̂û-ré, é yè nââ rö kar̂ö-è cè ki waavèai pâr̂â kâmö ré tö mwâ. 34Yè-i né kar̂ö-i na pièmè-i. Na ki e na pièmè-i, na bör̂i rhau waavèai kar̂ö-i; na ki yè yaané na pièmè-i, na bör̂i rhau orê wânii na kar̂ö-i. 35Ökâré waa tö rhûû cè ki da orê na daa ré tö xi-i. 36Nè yè rhau waavèai na kar̂ö-i, na ki yèr̂i dèxâ böömèè ka orê, nè yè bör̂i rhau waavèai wânii na virù ûr̂û dèxâ mwââ kêmör̂u ré pè daa i rö war̂a-è.»

Na Rhôôr̂u Pâr̂â Farésaiö Mâ Pâi Pa Gaamëë Rö-I Mââyöö Na Ièsu

Mat 23.1-36; Mar 12.38-40

37Na mö ké tëvë ûr̂û-ré na Ièsu, na bör̂i pëër̂ii yè-è na dèxâ farésaiö cè ki mi na ka ara rö pwar̂a-è. 38Na bör̂i vi ru na Ièsu mâ cuè rö taapër̂ë. Aè na cêrhö na farésaiö na na tö rhûû Ièsu na na da piyöö baayêr̂î ké yè ara. 39Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gëve paxa farésaiö, wè gëve gââ dèè mwâ wâyö mâ kaméâ, aè na rhâri rö léwé-i pâr̂â mâ miir̂i. 40Gëve paxa vi mür̂ü éé! Na wêr̂êi, ö kâmö ré waa dèè kaméâ, na da waa bar̂ee léwé? 41Nââ vè êê vië ka tö léwé, nè yè bör̂i rhau e na pâr̂â kââ rö pwar̂a-ve.»

42«Aauu mwêê yè-ve, gëve paxa farésaiö, wè gëve nââ pè pârör̂ö mente, mâ deewi mâ pâr̂â jer̂a, aè gëve kâyâi bwir̂i nô ka târi mâ vi méar̂i i Bâô. Na wê e na gëve waa pâr̂â kââ-ré, aè gëve da kâyâi virai pâr̂â kââ â.»

43«Aauu mwêê yè-ve paxa farésaiö, wè gëve rhî vè e pâr̂â kaa cuè ka baayê rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii, mâ pâr̂â vi tâ nôô yè-ve rö kaa jana. 44Auu mwêê yè-ve, wè gëve ûr̂û pâr̂â kaa vi uyû ré da tö vèa, é bör̂i tee rö-i na é da tâwai!»

45Na bör̂i a êr̂ê yè-è na dèxâ kâmö ka gaamëë rö-i mââyöö, na êr̂ê, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, na gè tëvë ûr̂û-ré, na ûr̂û gè dö vër̂ëë-vé vèâ, gèvé bar̂ee.» 46Na bör̂i aʼcëi na Ièsu, êr̂ê: «Aauu mwêê vèâ gëve bar̂ee paxa gaamëë rö-i mââyöö, wè gëve pè u kaxe nékaxe ka yéé yè pâr̂â kâmö, gëve bör̂i da paxè dèxâ rai pâr̂â nékaxe ré i dèxâ xè-i mèè â-ve. 47Aauu mwêê yè-ve, wè gëve vâi pâr̂â kaa vi uyû i pâr̂â pérövéta ré cér̂é wê yö vè mii na pâr̂â pevaa xe-ve. 48Gëve dè ye vè avâr̂i nêr̂ê pâr̂â pevaa xe-ve mâ gëve ré, wè cér̂é yö vè mii pâr̂â pérövéta na cér̂é, aè gëve vâi kaa vi uyû i-r̂é. 49Ökâré pûû ké êr̂ê i gaamëë i Bâô, êr̂ê: “Gö yè tùr̂ùwaa pérövéta mâ aposetolo wa-r̂é; cér̂é yè bör̂i yö vè mii bör̂i mâ kôjuwaa bör̂i. 50Cè ki mâ vi ërëwaa tëë cî kani-â war̂a i pâr̂â pérövéta ré wê jö, rhavûû rö ka yùè kavèè bwêê jë, 51rhavûû xè-i war̂a i Abéla léé rö war̂a i Zakaria, ré é yö vè mii-e rö néjêr̂ê mwâ waa ar̂ii mâ kaa yâmar̂a; üüwa, gö êr̂ê yè-ve na gènyâ êr̂ê é yè mâ ërëwaa tëë yè cî kani-â!”»

52«Aauu mwêê yè-ve, paxa gaamëë rö-i mââyöö, wè gëve pè virai kii né vi rhîâgür̂ü, aè gëve da vi ru rö-i na gëve, mâ gëve wê aʼrhua pa wê rhî vè e cè ké-r̂é vi ru.» 53Na wê tù xè-a na Ièsu, cér̂é bör̂i rhavûû na pâi pa yu ga mâ pâi pâ farésaiö ki yè tëvë yè xar̂a rhôê, mâ ërëwaa-è wa pâr̂â nô wânii, 54mâ waa pâr̂â yeyèè yè-è, cè ké-r̂é mâ tuxâgür̂ü dèxâ nô ré yè tù rua xè-i néwâ-ê.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index