Хайлт хийх үг

Hechos 12

Tueꞌ Jacobo ndoꞌ na tyocanjom Pedro wꞌaancjo

1Ncueeꞌñeeⁿ nquii rey Herodes, cwajndii tyocoꞌweeⁿꞌeⁿ ntꞌom nnꞌaⁿ na cwilaxmaⁿ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. 2Sa̱ꞌntjoom na cueꞌ Jacobo xio Juan ñꞌeⁿ xjo espada. 3Ndoꞌ quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na tjaweeꞌ nꞌom nnꞌaⁿ judíos na tueꞌ Jacobo mati tꞌueeⁿ Pedro. Luaaꞌ tuii xcwe ncuee na cwicwaꞌ nnꞌaⁿ judíos tyooꞌ na tjaaꞌnaⁿ ndaaljoꞌ tjaquieeꞌ. 4Ndoꞌ jnda̱ na tꞌueeⁿ Pedro tjoomꞌm tsaⁿꞌñeeⁿ wꞌaancjo. Tquiaaⁿ cwenta tsaⁿꞌñeeⁿ luee quinꞌoom nchooꞌ cwii sondaro na jom jom ndiiꞌ ñequiee ñequieendye naⁿꞌñeeⁿ na calꞌana cwenta tsaⁿꞌñeeⁿ. Ee seitioom xeⁿ jnda̱ teinom ncuee pascua nncwjeeⁿꞌeⁿ juu na nntuꞌxeⁿñe joo nda̱a̱ nnꞌaⁿ. 5Joꞌ chii tyolꞌana cwenta tsaⁿꞌñeeⁿ naquiiꞌ wꞌaancjo, sa̱a̱ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ ticꞌoomeintyjeeꞌna na tyolaꞌneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cateijneiⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ.

Tyꞌo̱o̱tsꞌom tjeiꞌnꞌmaaⁿñê Pedro

6Ndoꞌ Pedro, majuu tsjomꞌñeeⁿ na nneiⁿncoo nncwjiꞌ Herodes jom jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ, watsom quiiꞌntaaⁿ we sondaro na chuꞌtyeⁿñê we lꞌuaancjo. Ndoꞌ ntꞌom sondaro mꞌaⁿ ꞌndyootsꞌa na cwilꞌa cwenta. 7Matsꞌia joꞌ tyjeeꞌ cwii ángel cwentaaꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ teixueeñe naquiiꞌ wꞌaancjo. Ángelꞌñeeⁿ tiiꞌ lꞌo̱o̱ⁿ tseiꞌntsquieeꞌ Pedro, seilcweeⁿ juu. Matsoom nnom:

—Majeꞌ majeꞌndyo quicantyjaꞌ.

Quia joꞌ mana tquiaa lꞌuaancjo na chuꞌtyeⁿ lꞌo̱ Pedro. 8Tso ángelꞌñeeⁿ nnoom:

—Cweꞌ liaꞌ ndoꞌ cañjomꞌ lcomꞌ.

Jnda̱ sꞌaaⁿ na ljoꞌ tso ángel nnoom:

—Cweꞌ liaatco ꞌnaⁿꞌ ndoꞌ candyoꞌntyjo̱ꞌ naxa̱ⁿꞌa.

9Jluiꞌ Pedro, tjantyjo̱o̱ⁿ naxeⁿꞌ ángel, sa̱a̱ ticaljeiiⁿ aa mayuuꞌcheⁿ na jndyaañê sꞌaa ángel. Ndooꞌ sꞌaanaꞌ ntyjeeⁿ na cweꞌ tsoomꞌm ndaa. 10Teiꞌnomna yuu mꞌaaⁿ sondaro najndyee. Jnda̱ chii yuu mꞌaaⁿ sondaro na jnda̱ we. Mana tquiena ꞌndyootsꞌa xjo yuu na nluiꞌ tsꞌaⁿ na nncuo̱o̱ⁿ nataa quiiꞌ tsjoom. ꞌNdyootsꞌaꞌñeeⁿ jnaaⁿ cheⁿnquiinaꞌ. Joꞌ chii teiꞌnomna. Tyꞌena cwii nataa, mana ꞌndii ángel jom na ñeⁿnqueⁿ. 11Quia joꞌ seiꞌno̱ⁿꞌyaaⁿ, matsoom:

—Cwa mayuuꞌcheⁿ na Tyꞌo̱o̱tsꞌom jñoom ángel ꞌnaaⁿꞌaⁿ na catseicandyaañe ja lꞌo̱ Herodes ñequio luee nnꞌaⁿ judíos chaꞌtso na cwiqueⁿ nꞌomna na nlꞌana ñꞌeⁿndyo̱.

12Jnda̱ na ljeiiyaaⁿ na mayuuꞌ na jndyaañê, tjaaⁿ waaꞌ María tsondyee Juan tsꞌaⁿ na mati jndyu Marcos. Ee joꞌ joꞌ jndye nnꞌaⁿ jnda̱ tjomndye na cwilaꞌneiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. 13Tjo̱ꞌ Pedro ꞌndyootsꞌa wꞌaaꞌñeeⁿ. Cwii yuscu na mandiꞌntjom na jndyu Rode tjacantyꞌiaaꞌ ꞌñeeⁿ cacjo̱ꞌ. 14Tajnaⁿꞌaⁿ na jndyeeꞌ Pedro, joꞌ na tquiaanaꞌ na jeeⁿ neiiⁿꞌeⁿ. Meiⁿ na nntseicanaaⁿñê ꞌndyootsꞌa tîcatseicanaaⁿñê. Seityuaaꞌtoom tjaaⁿ naquiiꞌ wꞌaa tjatseicañeeⁿ nnꞌaⁿ cwa Pedro luaaꞌ jnda̱ tyjeeꞌ, macjo̱ꞌ ꞌndyootsꞌa.

15Sa̱a̱ jluena nnoom:

—Jeeⁿcheⁿ ntjeiⁿ xqueⁿꞌ.

Sa̱a̱ jom ñeꞌcwii ñꞌoom matsoom na mayuuꞌcheⁿ na Pedro luaaꞌ. Quia joꞌ jluena:

—Luaaꞌ ángel na machꞌee cwenta jom. Cweꞌ na machꞌeeyanaꞌ ntyjiꞌ na jom.

16Yocheⁿ na luaaꞌ, tîcjaameiⁿntyjeeꞌ Pedro na macjo̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ꞌndyootsꞌa hasta quia na jlacanaaⁿndyena. Ndoꞌ quia ntyꞌiaana jom jeeⁿ seicatyꞌueneiiⁿꞌnaꞌ joona. 17Sa̱a̱ sꞌo̱o̱ lꞌo̱o̱ⁿ na calacheⁿna. Tsoom nda̱a̱na chiuu sꞌaa Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tjeiꞌ jom naquiiꞌ wꞌaancjo. Ndoꞌ matsoom:

—Ñꞌoomwaaꞌ calacandiiꞌyoꞌ Jacobo ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaaⁿya na cwilayuꞌ.

Jnda̱ joꞌ jlueeⁿꞌeⁿ, tjaaⁿ cwiicheⁿ joo.

18Jnda̱ teixuee jeeⁿ ndyaaꞌ tyolañꞌeeⁿꞌ ndyuee sondaro ee tîleicaliuna ljoꞌ tuii ñequio Pedro. 19Herodes tcuu tcuu tyolꞌueeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ sa̱a̱ tîcaljeiiⁿ juu, Jnda̱ joꞌ chii tyowajndooñê sondaro ndoꞌ sa̱ꞌntjoom na cwje naⁿꞌñeeⁿ. Jnda̱ joꞌ jlueeⁿꞌeⁿ ndyuaa Judea. Tjaaⁿ Cesarea na nncꞌoomñê joꞌ joꞌ.

Tueꞌ Herodes

20Herodes jeeⁿ lioomꞌm nnꞌaⁿ tsjoom Tiro ñequio tsjoom Sidón. Joꞌ chii joona jlajndaaꞌndyena na nncꞌoona na mꞌaaⁿ. Sa̱a̱ tyꞌecalꞌueendye jndyeena ñꞌoom nnom Blasto tsꞌaⁿ na wjaañoomꞌñe nacañomꞌm. Tyolꞌana tyꞌoo nnom tsaⁿꞌñeeⁿ na cateijneiⁿ joona na cantycwii tiaꞌñeeⁿ na liooꞌ Herodes ñꞌeⁿndyena ee nantquie na macaⁿnaꞌ joona cwinaⁿnaꞌ yuu na matsa̱ꞌntjom tsaⁿꞌñeeⁿ. 21Quia joꞌ tqueⁿ Herodes cwii xuee ndoꞌ quia na tueꞌntyjo̱ xueeꞌñeeⁿ tcweeⁿ liaa na ya cantyja na matsa̱ꞌntjoom ndoꞌ tjawacatyeeⁿ sula̱ yuu na maxjeⁿ mawacatyeeⁿ quia na matseijndaaꞌñê ñꞌoom. Jnda̱ joꞌ tyoñequiaaⁿ ñꞌoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ. 22Quia joꞌ jlatꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ jom. Jlaxuaana, jluena:

—Luaaꞌ cwii tyꞌo̱o̱tsꞌom matseineiiⁿ nchii cweꞌ tsꞌaⁿ.

23Ndoꞌ ángel cwentaaꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom mañoomꞌ sꞌaa na teiwiiꞌ Herodes ee tîcatseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tueeⁿꞌeⁿ na tcwaꞌ canti jom.

24Sa̱a̱ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tjantyꞌeetinaꞌ, tjawijndyendyeti nnꞌaⁿ tyolayuꞌ.

25Ndoꞌ Bernabé ñꞌeⁿ Saulo, jnda̱ na jnda̱a̱ꞌ tsꞌiaaⁿ na tyꞌena Jerusalén, quia joꞌ tyꞌelcweeꞌna Antioquía. Tyꞌeñꞌomna Juan tsꞌaⁿ na mati jndyu Marcos.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index