Хайлт хийх үг

Hechos 17

Jlajmeiⁿꞌndye nnꞌaⁿ tsjoom Tesalónica

1Pablo ñꞌeⁿ Silas tyꞌena teiꞌnomna tsjoom Anfípolis ñꞌeⁿ tsjoom Apolonia. Jnda̱ chii tquiena tsjoom Tesalónica yuu waa cwii watsꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos. 2Ndyee smaⁿna tyomꞌaⁿna tsjoomꞌñeeⁿ. Ñequiiꞌ quia xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ judíos, Pablo sꞌaaⁿ chaꞌxjeⁿ quichꞌeeⁿ. Tjatseijomñê ñꞌeⁿ naⁿꞌñeeⁿ na cwitjomndyena watsꞌom ꞌnaaⁿna. Tyotseineiiⁿ nda̱a̱na. 3Tꞌmo̱o̱ⁿ na juu ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiyo teiljeii matsonaꞌ na maxjeⁿ jndeiꞌnaꞌ na cwajndii nntjom Cristo. Nntyꞌioom nnꞌaⁿ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ, maxjeⁿ nncueeⁿꞌeⁿ jnda̱ chii nncwandoꞌxcoom. Tsoti Pablo:

—Jndyocwjiꞌyuuꞌndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús nda̱a̱ꞌyoꞌ, jom cwiluiiñê Cristo.

4Quia joꞌ ntꞌom nnꞌaⁿ judíosꞌñeeⁿ jlaꞌyuꞌna, jlaꞌjomndyena ñequio Pablo ñꞌeⁿ Silas. Mati nnꞌaⁿ na nchii judíos na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye Tyꞌo̱o̱tsꞌom jndyendyena jlaꞌyuꞌna. Mati jndye yolcu na cwiluiitquiendye jlaꞌyuꞌna. 5Sa̱a̱ joo nnꞌaⁿ judíos na tyoolaꞌyuꞌ jeeⁿ ndyaꞌ ta̱a̱ꞌ nꞌomna nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñꞌoom na mañequiaa Pablo. Joꞌ chii jlaꞌtjomna cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na wiꞌndye. Jnda̱ chii jlaꞌjmeiⁿꞌna nnꞌaⁿ tsjoomna. Ndoꞌ tyꞌena waaꞌ tsꞌaⁿ na jndyu Jasón. Tyꞌequieꞌna wꞌaaꞌñeeⁿ ñequio na jndeiꞌnaꞌ na cwilꞌueena Pablo ñequio Silas ee ñeꞌcatsa̱ꞌna naⁿꞌñeeⁿ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomna. 6Sa̱a̱ tîcaliuna naⁿꞌñeeⁿ, joꞌ chii tyꞌeñꞌomna Jasón ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ. Ñequio na jndeiꞌnaꞌ tyꞌechona naⁿꞌñeeⁿ jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ tsjoomna. Jndeii tyolaxuaana, jluena:

—Joo naⁿnom na cwilaꞌñꞌeeⁿꞌndyena nnꞌaⁿ na chaꞌwaa tsjoomnancue, mati ñjaaⁿ jnda̱ tquiena. 7Ndoꞌ Jasónmꞌaaⁿ jnda̱ seiljoom joona waⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ chaꞌtso naⁿmꞌaⁿꞌ cwilꞌana na tjaa yuu lꞌue ñꞌoom na maqueⁿ tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsjoom Roma, ee cwiluena cwiicheⁿ tsꞌaⁿ mꞌaaⁿ na matsa̱ꞌntjom na jndyu Jesús.

8Ndoꞌ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ ñequio nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ, quia jndyena ñꞌoommeiⁿꞌ jlaꞌjmeiⁿꞌndyena. 9Sa̱a̱ Jasón ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ, jnda̱ na tioomna sꞌom, quia joꞌ jlaꞌcandyaandye naⁿꞌñeeⁿ joona.

Pablo ñꞌeⁿ Silas cwiñequiana ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsjoom Berea

10Jnda̱ na teijaaⁿ xueeꞌñeeⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ mañoomꞌ jñoomna Pablo ñꞌeⁿ Silas na cꞌoo naⁿꞌñeeⁿ tsjoom Berea. Quia na jnda̱ tquiena tsjoomꞌñeeⁿ tyꞌena watsꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos. 11Nnꞌaⁿ judíos tsjoom Bereaꞌñeeⁿ ya nnꞌaⁿndyetina nchiiti ncꞌiaana na mꞌaⁿ tsjoom Tesalónica. Ñequio na xcweeꞌ nꞌomna tyoqueⁿna cwenta ñꞌoom na tyolue naⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ ꞌio ndi ꞌio tyolaꞌnaaⁿna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiyo teiljeii na tyolꞌueena aa mayuuꞌ ñꞌoom na cwilue naⁿꞌñeeⁿ nda̱a̱na. 12Joꞌ chii jndyendye nnꞌaⁿ judíos jlaꞌyuꞌna. Mati nnꞌaⁿ na cwilaneiⁿ ñꞌoom griego, jndye yolcu na tꞌmaⁿti cwiluiitquiendye ndoꞌ mati naⁿnom na cwilaneiⁿ griego jndyendyena jlaꞌyuꞌna. 13Sa̱a̱ nnꞌaⁿ judíos na mꞌaⁿ Tesalónica jndyena na mañequiaa Pablo ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ nnꞌaⁿ Berea. Joꞌ chii tyꞌena tsjoomꞌñeeⁿ, tyꞌelaꞌjmeiⁿꞌna naⁿꞌñeeⁿ. 14Joꞌ chii nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ jlaꞌtyuaaꞌna jñoomna Pablo na cjaⁿ ꞌndyoo ndaaluee. Sa̱a̱ Silas ñequio Timoteo ljooꞌndyena Bereaꞌñeeⁿ. 15Nnꞌaⁿ na tyꞌelaꞌjomndye ñꞌeⁿ Pablo tyꞌecaꞌndyena jom tsjoom Atenas. Jnda̱ chii tyꞌelcweeꞌna tsjoomna Berea. Tyꞌeñꞌomna ñꞌoom na seintyjaañe Pablo nda̱a̱na na catseityuaaꞌ Silas ñꞌeⁿ Timoteo na nncꞌoontyjo̱na naxeeⁿꞌeⁿ. Tilaꞌyooꞌndyena.

Pablo matseineiiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoom Atenas

16Yocheⁿ na meindooꞌ Pablo joona tsjoom Atenas seiliooꞌñê na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na chaꞌwaa quiiꞌ tsjoomꞌñeeⁿ tooꞌ ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa. 17Joꞌ chii tyotseineiiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos naquiiꞌ watsꞌom ꞌnaaⁿna ñequio nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwitjomndye joꞌ joꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Mati ꞌio ndi ꞌio tyotseineiiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsꞌua tꞌmaⁿ. 18Tyomꞌaⁿ ntꞌom nnꞌaⁿ naquiiꞌ tsjoomꞌñeeⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ epicúreos ndoꞌ tyomꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwilajomndye ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ estoicos. To̱ꞌ naⁿꞌñeeⁿ na cwilaꞌneiⁿna ñꞌeⁿ Pablo. Ntꞌomndye joona jluena:

—¿Ljoꞌ ñꞌoom matseineiⁿ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na jeeⁿ jndye ñꞌoom ntyjeeⁿ?

Ndoꞌ ntꞌomndyena jluena:

—Ndooꞌ ntyjii matseineiiⁿ cantyja ꞌnaaⁿ ntyꞌo̱o̱tsꞌom xcondye.

Luaaꞌ jluena ee tyotseineiⁿ Pablo nda̱a̱na cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús ndoꞌ cantyja na nncwandoꞌxco tsꞌaⁿ xeⁿ jnda̱ tueꞌ. 19Quia joꞌ tyꞌeñꞌomna jom cwii joo na jndyu Areópago yuu cwitjomndye nnꞌaⁿ na cwiꞌoocandye ñꞌoom. Jluena nnoom:

—Cwa catsuꞌ nda̱a̱yâ chiuu waa ñꞌoom xco na maꞌmo̱o̱ⁿꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. 20Ee tijoom ñejndya̱a̱yâ ñꞌoom na mañequiaaꞌ, jeeⁿ xuiiꞌ juunaꞌ. Joꞌ chii ñeꞌcaliuuyâ chiuu cwitꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ.

21Ee nnꞌaⁿ tsjoom Atenas ñequio nnꞌaⁿ na jnaⁿ ntꞌomcheⁿ njoom na cwicꞌeeⁿya tsjoomꞌñeeⁿ jeeⁿ ntyjaaꞌ nꞌomna na ñeꞌcandyena ndoꞌ ñeꞌcalaꞌneiⁿna meiⁿnquia nnom ñꞌoom na xcoti.

22Quia joꞌ tjameintyjeeꞌ Pablo quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ yuu cwiwijndaaꞌ ñꞌoom. Tsoom:

—ꞌO re nnꞌaⁿ tsjoom Atenas, ndiocheⁿ na mantyꞌiaya, jnda̱ ljeiya na ꞌo jeeⁿ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ. 23Ee quia na tjo̱tseicaandyo̱ quiiꞌ tsjomꞌyoꞌ, jndye joo ntyꞌiaya yuu cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ. Joꞌ ljeiya cwii tio na chunaꞌ ljeii: “Tiowaaꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ticataꞌjnaaⁿꞌa.” Majuu Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cweꞌ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌtoꞌyoꞌ meiⁿ ticataꞌjnaaⁿꞌyoꞌ jom, majom na matseina̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ.

24’Jom sꞌaaⁿ tsjoomnancue ñequio chaꞌtso ꞌnaⁿ na niom nnomnaꞌ. Cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom chaꞌwaa cañoomꞌluee ñequio tsjoomnancue. Joꞌ chii ticaⁿnaꞌ wꞌaa na nlꞌa nnꞌaⁿ yuu na nncꞌoomñê. 25Meiⁿ ticaⁿnaꞌ nnꞌaⁿ na nnteiꞌxꞌee jom ee tjaaꞌnaⁿ ljoꞌ na matseiꞌtjo̱o̱naꞌ jom. Ee nqueⁿ mañequiaaⁿ na chaꞌtsondyo̱ cwitando̱o̱ꞌa, cwitjaaya jndye ñequio chaꞌtsoti ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ jaa.

26’Ñequio ñeꞌcwii tsꞌaⁿ sꞌaaⁿ tsjaaⁿ jaa nnꞌaⁿ tsjoomnancue meiⁿ na meinchꞌo̱ ndyuaa na mꞌaaⁿya ee nqueⁿ sꞌaaⁿ na jnda̱ tꞌoomꞌndyo̱ chaꞌwaa nnom tsjoomnancue. Ndoꞌ seijndaaꞌñê cwaaⁿ xjeⁿ nncueꞌntyjo̱ na nncꞌoom tsꞌaⁿ ndoꞌ yuu na cwii cwii joo. 27Luaaꞌ sꞌaaⁿ cha chaꞌtsondyo̱ jaa calꞌua̱a̱ya jom, calꞌaancꞌuaaꞌndyo̱ na calacandyooꞌndyo̱ na nntaꞌjnaaⁿꞌa jom, meiiⁿ na mayuuꞌ titquia mꞌaaⁿ ñequio cwii cwiindyo̱. 28Ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom cwitando̱o̱ꞌa, cwimaꞌno̱o̱ⁿya ndoꞌ cwicꞌa̱a̱ⁿya chaꞌxjeⁿ tyolue ntꞌom nnꞌaⁿꞌyoꞌ na jndo̱ꞌ nꞌom. Tyoluena: “Jaa laxmaaⁿya ntseinda Tyꞌo̱o̱tsꞌom.” 29Joꞌ chii ncꞌe na cwilaxmaaⁿya ntseinda Tyꞌo̱o̱tsꞌom ticatyꞌiomnaꞌ na nlajoomꞌndyo̱ jom cweꞌ cwii ꞌnaⁿ na tuiinaꞌ ñequio sꞌom cajaⁿ, oo sꞌom xuee, oo ljo̱ꞌ na cwilꞌa nnꞌaⁿ cweꞌ cantyja na cwilaꞌtiuu cheⁿnquieena. 30Ncuee na jnda̱ teinom, Tyꞌo̱o̱tsꞌom seiquii tsꞌoom ñequio nnꞌaⁿ cantyja na tijndo̱ꞌ nꞌomna, sa̱a̱ jeꞌ jeꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ meiⁿyuucheⁿ joo na mꞌaⁿna matsa̱ꞌntjoom na calcweꞌ nꞌomna. 31Ee jnda̱ seijndaaꞌñê xuee na nncuꞌxeeⁿ jaa nnꞌaⁿ tsjoomnancue cantyja na matyꞌiomyanaꞌ. Jnda̱ tqueeⁿ na nquii Jesús nncuꞌxeⁿ jaa. Ndoꞌ jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿ na mayuuꞌ na nluii na ljoꞌ nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ ee sꞌaaⁿ na tandoꞌxco juu jnda̱ na tueꞌ.

32Ndoꞌ nnꞌaⁿ tsjoom Atenas quia jndyena na matseineiⁿ Pablo cantyja na nntandoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, cwantindye joona cweꞌ tyoncona. Sa̱a̱ ntꞌomndye joona tyoluena:

—ꞌIo cha luaaꞌ nndya̱a̱yaayâ ñꞌoomwaaꞌ.

33Quia joꞌ jluiꞌ Pablo quiiꞌntaaⁿna. 34Sa̱a̱ cwantindye nnꞌaⁿ jlaꞌjomndyena ñequio Pablo ndoꞌ jlaꞌyuꞌna, mandiñꞌeⁿ Dionisio. Jom tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe Areópago yuu cwiwijndaaꞌ ñꞌoom. Mati yuscu na jndyu Dámaris ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ jlaꞌyuꞌna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index