Хайлт хийх үг

2 Timoteo 1:3

Pablora Yusu yusurupai acuareque Timoteo

Jesús queja catyatihuaju

3Mique adebatsu tuque Yusu yusurupai aya. Huecada tupu, meta tupu Yusu tsehue quisaratiya micue ishu. Riyaque Yusudyari era mereya, tura cuatsashaya eque aniya tibu. Adebayadya tuque era ique tuja biji eque anicara juhuaque, ecue baba cuana anihua bucha.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index