Хайлт хийх үг

1 Corintios 1:21

21Jaska inun, yuda betsa betsapa unanepabiakin Dios unanbumaken nukun Epa Diosun dasibi unanjaidakin kakape nuku jatu yusinmaya ichapabun danankin: “Tatima ikanikiki!”, ibiaibun nun matu yusianyan Cristo man ikunwainbu jawenabu Diosun matu waniki, niti akamadan. Jaskakin man shinan betsa watan ikunwanyan matuwen Dios benimakunkainikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index