Хайлт хийх үг

1 Timoteo 1:20

20Ja inun, Himeneo inun Alejandron jabiaskadi jatun jiweawen jatun yusian kanekin yusinchakaibu jau ja dabe ikunwainbube ana ichayamanunbun en jatu nemaimaki. Jabun shinain keska Satanásan jau jatu amanun en jatu jaska nemaimaki, ja Dioskidi chakabu yuiaibu ja ibubis keneaibun Diosun jatun shinan betsa watidu jau unanxanunbunan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index