Хайлт хийх үг

Yôhan 18

Bu nhŭp Brah Yêsu

(Mat 26:47-56; Mar 14:43-50; Luk 22:47-53)

1Jêh Brah Yêsu mbơh sơm kơt nây, Păng hăn ndrel mpôl oh mon Păng kăl ti n'hong Kêdrôn. Ta ntŭk nây geh du lôk mir tơm Ôlive, khân păng lăp ta mir nây.* 2Yuđas-Isakariyôt bunuyh rlăng ma Brah Yêsu lĕ gĭt ntŭk nây, yorlah Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Păng vay hăn ta ntŭk nây ŏk tơ̆.* 3Jêh ri Yuđas-Isakariyôt leo du mpôl tahen Rôm, ndrel ma du mpôl tahen nhih jan brah hăn ta ntŭk nây. Khân păng ndjôt nđâp ma ŭnh rdo, ŭnh sagêng, nđâp ma tak đao ngăn. Geh mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung Pharisi lĕ ăn phung tahen i nây hăn ndrel Yuđas-Isakariyôt. 4Brah Yêsu lĕ gĭt lor moh ndơ geh ma Păng, kơt ndri dâng Păng hăn mâp ôp phung i nây, Păng lah: “Bu moh khân may ŭch joi?” 5Khân păng ơh: “Joi Yêsu tă bơh ƀon Nasaret.” Brah Yêsu ơh: “Gâp dja.” Yuđas-Isakariyôt bunuyh rlăng ma Brah Yêsu gŭ ndrel phung tahen ta nây đŏng. 6Nôk Brah Yêsu lah: “Gâp dja.” Khân păng rŭch nkơi chôt trach. 7Brah Yêsu ôp tay khân păng: “Bu moh khân may ŭch joi?” Khân păng ơh: “Joi Yêsu tă bơh ƀon Nasaret.” 8Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp lĕ lah ma khân may, Gâp dja heh. Lah khân may ŭch joi Gâp, ăn mpôl khân păng dja sât.” 9Nau Păng ngơi kơt nây tâm di đah nau Păng lĕ lah nơh: “Bu moh bunuyh May lĕ ăn ma Gâp, mâu geh ôh du huê roh hêng.”* 10Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng geh du n'gŏr đao, păng tăk đao sreh du huê dâk kôranh jan brah dŭt kuŏng tăch tôr bơh ma, rnha dâk i nây Mălkus.* 11Brah Yêsu lah ma Pêtrôs: “Ntrŭp hŏm đao may nây ta ndrôm. Mơm dâng Gâp mâu sŏ dơn nau jŏk jêr+ Bơ̆ Gâp ăn ma Gâp?”*

Brah Yêsu dâk ta năp kôranh jan brah dŭt kuŏng

(Mat 26:69-70; Mar 14:66-68; Luk 22:55-57)

12Jêh ri phung tahen, ndrel ma kôranh tahen khân păng, nđâp ma phung tahen nhih jan brah nhŭp chăp Brah Yêsu. 13Khân păng leo Brah Yêsu hăn mâp Anas i bơ̆ po Kaiphas lor, Kaiphas jêng kôranh jan brah dŭt kuŏng nôk năm nây. 14Kaiphas i nây lah ma mpôl kôranh phung Israel nôk tâm nchră nơh: “Ueh đê̆ geh khât du huê bunuyh ăn ma dâng lĕ phung ƀon lan.”*

15Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng, ndrel ma du huê oh mon êng jât hăn tâng Brah Yêsu. Kôranh jan brah dŭt kuŏng năl du huê oh mon i nây, kơt ndri dâng bu ăn păng lăp ndrel Brah Yêsu ta trôm jŏng gung jay Anas+ nây. 16Yơn ma Pêtrôs hôm gŭ bơh dih mpông mpêr ri. Kơt ndri oh mon Brah Yêsu i kôranh jan brah nây năl, hăn ngơi ma bu ur gŭ njrăng ta bôk mpông, jêh ri leo Pêtrôs lăp ta trôm jŏng gung nây đŏng. 17Bu ur i nây ôp Pêtrôs: “May oh mon Păng i ri đŏng ƀah?” Pêtrôs ơh: “Mâu ôh.” 18Phung dâk ta jay i nây, ndrel ma phung tahen nhih jan brah lĕ sŭnh ŭnh ma saônh, jêh ri gŭ njŏr ŭnh, yorlah bri nđik ngăn. Pêtrôs gŭ njŏr ŭnh ndrel bu ta nây đŏng.

Kôranh jan brah dŭt kuŏng ôp Brah Yêsu

(Mat 26:59-66; Mar 14:55-64; Luk 22:66-71)

19Jêh ri kôranh jan brah dŭt kuŏng ôp Brah Yêsu ma mpôl oh mon Păng, ndrel ma nau Păng nti lah. 20Brah Yêsu ơh: “Gâp lĕ ngơi ăn ma dâng lĕ bunuyh say, Gâp vay nti lah ta trôm nhih rƀŭn phung bân, ndrel ma ta jŏng gung nhih jan brah, jêng dâng lĕ ntŭk phung Israel gŭ gum. Gâp mâu geh ôh ngơi êng ta njônh njănh.* 21Moh may ôp Gâp? May ôp phung i tăng nau Gâp ngơi ri eh, yorlah phung i nây lĕ gĭt dadê moh ƀă nau Gâp ngơi.” 22Jêh Brah Yêsu ngơi kơt nây, geh du huê tahen nhih jan brah gŭ dăch kêng Păng, tap Brah Yêsu, jêh ri lah: “Mơm May bănh ngơi kơt nây ma kôranh jan brah?”* 23Brah Yêsu ơh: “Lah Gâp ngơi tih, dăn mbơh moh nau tih. Yơn ma lah Gâp ngơi di, moh si kô̆ dâng may lơh Gâp?” 24Jêh ri Anas ăn bu njŭn Brah Yêsu ma Kaiphas i kôranh jan brah dŭt kuŏng, nđâp ma kât ti ma rse.

Pêtrôs rlăch tay lah mâu năl Brah Yêsu

(Mat 26:71-75; Mar 14:69-72; Luk 22:58-62)

25Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng hôm gŭ njŏr ŭnh ta ri. Geh du huê ôp păng: “May oh mon Păng i ri đŏng ƀah?” Pêtrôs rlăch: “Mâu ôh!”* 26Geh du huê dâk kôranh jan brah, păng i nây ndŭl mpôl đah bunuyh i Pêtrôs de sreh tăch tôr ri nơh, ôp păng: “Ơm mâu di lah may i nây ngăn gâp say gŭ ndrel Păng ta mir tơm Ôlive ri nơh?”* 27Pêtrôs rlăch tay jât, ta nây dô ma geh iăr ndrau ro.*

Brah Yêsu dâk bơh năp Pilat

(Mat 27:1-2, 11-14; Mar 15:1-5; Luk 23:1-5)

28Tât bri bơi ma ang, bu leo Brah Yêsu lôh bơh jay Kaiphas, hăn ta jay Pilat i kôranh kuŏng ta bri Yuđa, păng phung Rôm. Phung Israel mâu bănh ôh lăp ta trôm jay păng nây, yorlah lah lăp ta jay bunuyh i mâu di phung Israel mâu hôm kloh tâng nau vay khân păng, lah ndri mâu hôm ôh dơi lăp nhêt ƀŭn n'hot. 29Ndri dâng Pilat lôh a dih hăn mâp khân păng, ôp khân păng: “Moh nau khân may ŭch ntôn ma Bunuyh dja?” 30Khân păng ơh: “Lah Păng mâu geh nau tih kuŏng, hên mâu ôh leo Păng ta may, kôranh!” 31Pilat lah ma khân păng: “Khân may sŏ Păng phat dôih tâng nau vay khân may nơm dô.” Mpôl kôranh phung Israel mbơh ma păng: “Phung Rôm khân may dơm dơi tê̆ dôih nkhât bunuyh.” 32Ndơ i nây jêng tâm di đah ma nau Brah Yêsu lĕ ngơi, a mơm nau Păng khât+ .* 33Jêh ri Pilat lăp tay ta trôm jay, đă bu leo Brah Yêsu ta păng, jêh ri ôp: “Ngăn lah May nơh kađăch phung Israel?” 34Brah Yêsu lah: “Nau may ôp kơt nây, tă bơh săk may nơm, mâu lah geh bu êng sơm mbơh?” 35Pilat ơh: “May lĕ gĭt jêh, gâp dja mâu di ôh phung Israel. Phung May nơm, ndrel ma mpôl kôranh jan brah May nơm njŭn May ma gâp, lah ndri moh ƀă nau May lĕ jan?” 36Brah Yêsu lah: “Bri dak Gâp mât uănh mâu geh ôh ta neh ntu dja. Lah bri dak Gâp ta neh ntu dja, phung oh mon Gâp hăn tâm lơh ro, mâu ăn ôh bu njŭn Gâp ta ti mpôl kôranh phung Israel. Yơn ma bri dak Gâp mâu geh ôh ta neh ntu dja.”* 37Pilat ôp Brah Yêsu: “Lah ndri May kađăch ngăn ƀah?” Brah Yêsu ơh: “May lah Gâp kađăch nây di ngăn. Gâp deh, Gâp văch ta neh ntu dja gay ma mbơh nkoch nau ngăn. Bu moh i rŏng ma nau ngăn, păng i nây iăt nau Gâp ngơi.”* 38Pilat ôp Brah Yêsu: “A mơm nau ngăn?” Jêh Pilat ngơi kơt nây, jêh ri păng hăn lôh a dih mâp tay mpôl kôranh phung Israel du tơ̆ jât, păng lah ma khân păng: “Bunuyh dja, gâp mâu ôh say Păng geh nau tih, đê̆ mâu ơm.”*

39“Yơn ma khân may geh nau vay ăn gâp ƀơk du huê bunuyh dôih nôk nar nhêt ƀŭn n'hot dja. Lah ndri khân may ŭch đŏng ăn gâp ƀơk Kađăch phung Israel dja?”* 40Jêh ri bu nter drơu lah: “May lơi ôh ƀơk Păng, may ƀơk Ƀaraƀas hŏ.” Ƀaraƀas nây bunuyh ntŭng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index