Хайлт хийх үг

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 7

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐤ ᐅᑕᑐᔅᑫᓛᑲᓂᒪ

(ᒫᑎᐤ 8:5–13)

1ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᑭᔑᑖᑦ ᒥᓯᐌ ᐅᑦ ᐃᑗᐎᓇ ᐁ ᐯᑖᑯᑦ ᐃᓕᓕᐗ, ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᑲᐸᕐᓀᔭᒥᒃ᙮ 2ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ, ᐊᓂᐃ ᑳ ᓵᑭᐋᑦ, ᑮᐋᑯᓯᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑫᑳᑦ ᐁ ᓂᐱᓕᒋ᙮ 3ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᐁᑕᒃ ᐁ ᐃᑖᒋᒥᒥᒋ ᒋᓴᓴ, ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐌᐤ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ ᒎᐗ, ᐁ ᓇᑐᑕᒪᐙᑦ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᒋ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐋᓕᒋ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ᙮ 4ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᐁᒋ ᓈᑕᒋᒃ ᒋᓴᓴ, ᓱᑲ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑌᐸᑫᓕᑖᑯᓯᐤ ᐊᓇ ᐅᒣᓕᐤ ᑫ ᑐᑕᒪᐗᑦ: 5ᐌᓴ ᓵᑭᐁᐤ ᓂᑦ ᐃᓕᓕᒥᓈᓇ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᐅᔑᑣᑯᓈᓐ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᐤ᙮

6ᐁᑯ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᐙᒉᐙᑦ᙮ ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐙᓚᐤ ᐁᑖᑦ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒫᑯ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗ ᐅᑐᑌᒥᓕᐗ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐁᑳᐎᓚ ᐊᓕᒥᐃᑎᓱ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑌᐸᑫᓕᑖᑯᓯᓐ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐱᑐᑫᔭᓐ ᓂ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ: 7ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᐅᒋ ᑌᐸᑫᓕᒥᑎᓱᓐ ᑭᒋ ᓈᑎᑖᓐ: ᒫᑲ ᑌᐱᓛᒃ ᒧᒋ ᐃᑗ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐊᕉᔅᑫᓛᑲᓐ ᑫ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᑦ᙮ 8ᐌᓴ ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑎᐯᓕᑕᒥᐃᑲᐎᓐ, ᐁ ᑎᐯᓕᒪᑭᒃ ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐗᒃ; ᐯᔭᒃ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑕᐤ, ᒫᒑ, ᒫᒐᐤ ᒫᑲ: ᑯᑕᒃ ᒫᑲ, ᐋᔅᑕᒻ, ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ; ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐊᑐᔅᑫᓛᑲᓐ, ᐅᒪ ᑐᑕ, ᑐᑕᒻ ᒫᑲ᙮

9ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᐯᐁᑕᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᑳ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯᑦ, ᑭᑦ ᐃᑎᓈᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᐅᒋ ᒥᔅᑫᓐ ᑭᒋ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᒪ, ᓇᒪᐎᓚ, ᓇᒪᐎᓚ ᐃᔅᕃᐃᓕᒃ᙮

10ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᐃᔑᑎᔕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ, ᐁ ᑭᐌᒋᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᑮ ᒥᔅᑲᐌᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᑳ ᑮ ᐋᑯᓯᓕᒋ ᐁ ᒥᓗᐋᔮᓕᒋ᙮

ᒋᓴᔅ ᐗᓂᔥᑳᓀᐤ ᑭᑎᒫᑭᔅᑴᐤ ᐅᑯᓯᓴ

11ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ, ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᓀᐃᓐ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ: ᑮ ᐎᒉᐎᑯ ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 12ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᐁᔡᐸᑕᒃ ᐃᑖᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐃᔥᒀᑌᒥᐗᓂᓕᒃ, ᒫᑎᑲ, ᐁ ᓂᐱᑦ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᐱᒥᐗᓚᐎᑕᐊᐤ, ᐎᓚ ᐁ ᐯᔭᑯᔖᓂᒥᑯᑦ ᐅᑳᐎᔭ ᑮ ᑭᑎᒫᑭᔅᑴᐎᓕᐗ ᒫᑲ: ᐎᓚ ᑮ ᐎᒉᐎᑯ ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐅᒋ᙮ 13ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐎᐋᐸᒫᑦ, ᑮ ᑭᑎᒫᑫᓕᒣᐤ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐁᑳᐎᓚ ᒫᑐ᙮ 14ᑮ ᐯᒋ ᓵᒥᓇᒻ ᒫᑲ ᑌᑎᓂᑲᓂᓕᐤ: ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᑌᑎᓈᒋᒃ ᑮ ᑭᐱᒋᑳᐸᐎᐗᒃ᙮ ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐅᔥᑭᓂᑭᐤ, ᑭᑦ ᐃᑌᓐ, ᐗᓂᔥᑳ᙮ 15ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓂᐱᑦ ᑮ ᔑᒪᑕᐱᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒫᒋ ᐋᔭᒥᐤ᙮ ᐁᑯ ᐯᑭᑎᓇᒪᐙᑦ ᐅᑳᐎᓕᐗ᙮

16ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᓭᑭᓯᐎᓂᓕᐤ: ᑮ ᑭᔅᑕᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑭᒋ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᑭᑦ ᐅᑎᑎᑯᓇᐤ; ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᒫᐗᑎᑌᐤ ᐅᑦ ᐃᓕᓕᒪ᙮

17ᐅᒪ ᒫᑲ ᐁ ᒫᒪᔅᑳᑖᒋᒫᑲᓂᐎᑦ ᑮ ᐯᐯᑖᑾᓂᓕᐤ ᒥᓯᐌ ᐁᔅᐱᔖᒃ ᒎᑎᐊᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑮᒃ ᐙᔅᑲ᙮

ᒑᓐ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐯᒋ ᑲᑴᒋᑫᒣᐗᒃ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 11:2–19)

18ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒑᓐ ᑮ ᐋᐸᑎᓕᑯ ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ᙮ 19ᒑᓐ ᒫᑲ ᐁ ᓇᑐᒫᑦ ᓂᔓ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐌᐤ ᒋᓴᓴ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑭᓚ ᓈ ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᑕᑯᔑᑭᐸᓐ? ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑯᑕᒃ ᓈ ᓂ ᑳ ᐊᔕᐙᐸᒫᓈᓐ?

20ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐌᑎᑖᒋᒃ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᓂ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑯᓈᓐ ᑭᒋ ᓈᑎᑖᒃ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑭᓚ ᓈ ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᑕᑯᔑᑭᐸᓐ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑯᑕᒃ ᓈ ᓂ ᑳ ᐊᔕᐙᐸᒫᓈᓐ?

21ᐊᓂᒪ ᑫᔮᐸᒡ ᑎᐹᔨᑲᓂᒃ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᒥᒉᑦ ᐅᑦ ᐋᑯᓯᐎᓂᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐋᑯᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓂᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᐅᒋ: ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᓕᒋ ᑮ ᐙᐱᐁᐤ᙮ 22ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭᐌᒃ, ᐎᑕᒫᒃ ᒑᓐ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒣᒃ; ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᒋᒃ ᐙᐱᐗᒃ, ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᓂᑖᐅᑌᒋᐤ ᐱᒧᑌᐗᒃ, ᐅᓓᑉᕈᓯᐃᑖᔅᐱᓀᐗᒃ ᐹᔦᑭᐋᐗᒃ, ᐅᑭᐱᑌᐗᒃ ᐯᑕᒶᒃ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᓂᐱᒋᒃ ᐗᓂᔥᑳᓈᐗᒃ, ᐅᑭᑎᒫᑭᓯᐗᒃ ᐙᐎᑕᒪᐙᐗᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ᙮ 23ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐤ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᐁᑳ ᑫ ᓈᔦᑕᐌᓕᒥᑴ᙮

24ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒑᓐ ᐅᑦ ᐃᔑᑎᔕᐙᑲᓇ ᑳ ᑭᑐᑌᓕᒋ, ᑮ ᒫᒋ ᐋᔭᒥᐁᐤ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᐋᓕᒧᒫᑦ ᒑᓇ, ᑫᒀᓐ ᐙ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᐃᔅᐱ ᑳ ᐃᑐᑌᔦᒃ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ? ᐎᐹᔉ ᓈ ᐁ ᐌᐌᐹᔅᑕᒃ? 25ᒫᑲ ᑫᒀᓐ ᐙ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᐊᓐᑕ ᑳ ᐃᑐᑌᔦᒃ? ᐃᓕᓕᐤ ᓈ ᑳ ᓗᔅᑳᓕᑭ ᐎᓛᒋᑲᓇ ᐁ ᑭᑭᔥᑲᒃ? ᒫᑎᑲ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᓭᓭᑳᐎᐅᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓗᐳᒋᒃ, ᑭᒋᐅᑭᒫᐗ ᐎᑭᓕᒃ ᐃᑖᐗᒃ᙮ 26ᒫᑲ ᑫᒀᓐ ᐙ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᐊᓐᑕ ᑳ ᐃᑐᑌᔦᒃ? ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᓈ? ᐁᐁ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ᙮ 27ᐊᐗ ᐁᐗᒀᓇ ᑳ ᐅᒋ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᒫᑎᑲ, ᓂᑦ ᐃᔑᑎᔕᐗᐤ ᓂᑦ ᐃᔑᑎᔕᐙᑲᓐ ᑭᒋ ᓂᑳᓄᑖᔉ, ᑫ ᐙᐌᔑᑕᒫᔉ ᑭ ᒣᔅᑲᓇᐤ ᑫ ᐃᔑ ᐃᑐᑌᔭᓐ᙮ 28ᐌᓴ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᐃᔅᑴᒃ ᑳ ᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐯᔭᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᐤ ᐁᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᒪᐗᒋ ᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐎᓚ᙮

29ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᐯᑕᐙᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐸᑉᓕᑳᓇᒃ ᑮ ᒥᓗᑣᐌᓕᒣᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐁ ᑮ ᓯᑲᐋᑕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᒑᓐ ᐅ ᓯᑲᐋᑖᑫᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ᙮ 30ᒫᑲ ᐹᕋᓯᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᓚᔓᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᐋᑕᐌᓕᑕᒬᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᑲᑫᔅᑭᒥᐁᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᐃᔑ ᑲᑫᔅᑭᒥᑯᓕᒋ, ᐁᑳ ᐁ ᐅᒋ ᓯᑲᐊᑖᑯᒋᒃ᙮

31ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐊᐌᓕᐗ ᒫᑲ ᑫ ᐃᑗᔮᓐ ᐁ ᓇᔅᐱᑕᐗᒋᒃ ᐅᑯ ᐊᓄᒡ ᐯᒫᑎᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ? ᑫᒀᓕᐤ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁᔑᓈᑯᓯᒋᒃ? 32ᓇᔅᐱᑕᐌᐗᒃ ᐊᐙᔑᔕ ᐁ ᐊᐱᓕᒋ ᐃᑕ ᐁ ᐊᑖᒥᑐᓈᓂᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑌᑆᑎᑐᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑭ ᑮ ᐳᑖᑕᒫᑎᓈᓐ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᑭ ᐅᒋ ᓂᒥᓇᐗᐤ; ᑭ ᑮ ᒫᑐᑖᑎᓈᓐ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᑭ ᐅᒋ ᒫᑐᓇᐗᐤ᙮ 33ᐌᓴ ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐁ ᒧᐙᑦ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᓂᑴᑦ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ; ᑭᑦ ᐃᑣᓇᐗᐤ ᒫᑲ, ᐋᔭᐌᐤ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ᙮ 34ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐁ ᒥᒋᓱᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᓂᑴᑦ; ᑭᑦ ᐃᑣᓇᐗᐤ ᒫᑲ, ᒫᑎᑲ, ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐅᑳᔑᑭᒥᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᓂᑖᒥᓂᑴᑦ, ᑳ ᐅᑐᑌᒥᒫᑦ ᐸᑉᓕᑳᓇ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᒋᑣᐗ! 35ᒫᑲ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐱᔑᒋᑖᑯ ᒥᓯᐌ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ᙮

ᐸᕋᓰ ᓇᑐᒣᐤ ᒋᓴᓴ ᒋ ᐎᒋᒦᒋᓱᒥᑯᑦ

36ᐯᔭᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᐹᕋᓯᔭᒃ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᒣᐤ ᑭᒋ ᐎᒋᒥᒋᓱᒥᑯᑦ᙮ ᑮ ᐱᑐᑫᐌᐤ ᒫᑲ ᐹᕋᓯᔭ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᐊᐱᐤ ᑭᒋ ᒥᒋᓱᑦ᙮ 37ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᐃᔅᑴᐤ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᑳ ᒪᒋᑣᑦ, ᐃᔅᐱ ᑫᔅᑫᓕᑕᒃ ᐁ ᐊᐱᓕᒋ ᑭᒋ ᒥᒋᓱᓕᒋ ᐸᕋᓯᔭ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ, ᑮ ᐯᑕᐤ ᐊᓯᓂᐗᑎᓕᐤ ᑕᒪᔅᑯᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐱᒋᔅᑎᓂᓕᒃ, 38ᓀᔥᑕ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᐅᓯᑎᓕᒃ ᐅᔅᐱᔅᑾᓂᓕᒃ ᐁ ᒫᑐᑦ, ᑮ ᐊᑎ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᓯᑌᓀᐤ ᒫᑲ ᐁ ᐅᒋᑲᐙᐱᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑳᓯᓇᒬᐤ ᐅᔅᑎᒀᓂᐱᐗᔭ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᒉᑕᒬᐤ ᐅᓯᑎᓕᐗ, ᑮ ᑕᒪᔅᑯᓇᒬᐤ ᒫᑲ ᑕᒪᔅᑯᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ᙮ 39ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐊᓇ ᐸᕋᓯ ᑳ ᓇᑐᒫᑦ ᐎᐋᐸᑕᒃ, ᑮ ᐋᔭᒥᐤ ᐅᑌᐃᒃ, ᐁ ᐃᑗᑦ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐎᑯᐸᓀ, ᑲᑕ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒣᐸᓐ ᐊᐌᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑫᑯ ᑐᐎ ᐃᔅᑴᐗ ᐅᐅ ᑳ ᓵᒥᓂᑯᑦ; ᐌᓴ ᒪᒋᑡᐤ᙮

40ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓵᐃᒪᓐ, ᓂᑦ ᐋᔮᓐ ᑫᒀᓐ ᑭᒋ ᐃᑎᑖᓐ᙮

ᐃᑎᑯ ᒫᑲ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᐃᑗ᙮

41ᑮ ᐃᑖᐤ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐋᔭᐙᑦ ᓂᔓ ᑳ ᑮ ᒪᓯᓇᐃᑫᑐᑖᑯᑦ; ᐯᔭᒃ ᑭ ᐅᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐤ ᓂᔮᓚᓦᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᔔᓕᐋᓈᐱᔅᑯᔕ, ᐊᓇ ᑯᑕᒃ ᒫᑲ ᓂᔮᓚᓗᒥᑕᓇᐤ᙮ 42ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐁ ᐋᔮᓕᒋ ᑫᒀᓕᐤ ᑭᒋ ᑎᐸᐃᑳᑫᓕᒋ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒧᔐ ᑮ ᐌᐯᓕᑕᒪᐌᐤ᙮ ᐎᑕᒫᐎᓐ ᒫᑲ, ᐊᐌᓕᐗ ᐁ ᓂᔑᓕᒋ ᐊᐙᓯᑌ ᑫ ᓵᑭᐃᑯᑦ?

43ᓵᐃᒪᓐ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐊᓂᐃ ᒥᔅᑕᐃ ᑳ ᐌᐯᓕᑕᒪᐙᑦ ᑳᑳᔦ᙮

ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒀᔭᔉ ᑭ ᑮ ᐃᑌᓕᑌᓐ᙮ 44ᑮ ᑴᔅᑭᔅᑕᐌᐤ ᒫᑲ ᐃᔅᑴᐗ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᓵᐃᒪᓇ, ᑭ ᐙᐸᒪᐤ ᓈ ᐊᐗ ᐃᔅᑴᐤ? ᓂ ᑮ ᐱᑐᑳᓐ ᑭ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ: ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᐅᒋ ᒥᓕᓐ ᓂᐱ ᑭᒋ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᑖᓂᐗᑭ ᓂᓯᑕ; ᒫᑲ ᐎᓚ ᓂ ᑮ ᑭᒋᔅᑕᐹᐗᓯᑌᓂᒃ ᐁ ᐅᒋᑲᐙᐱᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ  ᑳᓯᓇᒻ ᐅᔅᑎᒀᓂᐱᐙᔭ ᐅᒋ᙮ 45ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᐅᒋ ᐅᒉᒥᓐ; ᒫᑲ ᐊᐗ ᐃᔅᑴᐤ, ᐃᔅᑯᓈᒃ ᑳ ᐱᑐᑫᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐳᓂ ᐅᒉᑕᒻ ᓂᓯᑕ᙮ 46ᓂᔅᑎᒀᓂᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᐅᒋ ᑕᒪᔅᑯᓂᓐ ᒥᔅᑎᑯᐱᒥ; ᒫᑲ ᐊᐗ ᐃᔅᑴᐤ ᑮ ᑐᒥᓇᒻ ᓂᓯᑕ ᑕᒪᔅᑯᐎᓂᓕᐤ᙮ 47ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑭᑦ ᐃᑎᓐ, ᐅ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ ᑳ ᒥᒉᓂᓕᑭ, ᐌᐁᓕᒋᑳᑌᓕᐗ; ᐌᓴ ᒥᔅᑕᐃ ᑮ ᓵᑭᐃᐌᐤ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᐋᐱᔑᔥ ᑳ ᐌᐯᓕᑕᒪᐙᑲᓂᐎᑦ, ᐁᐗᒀᓇ ᐋᐱᔑᔥ ᓯᐋᑭᐃᐌᑦ᙮

48ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑭ ᐌᐯᓕᑕᒫᑲᐎᓐ ᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ᙮

49ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᐎᑕᐱᒫᒋᒃ ᐁ ᒥᒋᓱᒋᒃ ᑮ ᒫᒋ ᐃᑗᐗᒃ ᐅᑌᐃᐙᒃ, ᐊᐌᓇ ᐊᐗ ᑳ ᐁᐯᓕᑕᒫᑫᑦ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ ᓀᔥᑕ?

50ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᐃᔅᑴᐗ, ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑮ ᐱᒫᒋᐃᑯᓐ: ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑭᑐᑌ᙮