Хайлт хийх үг

Sang'hano 3

Petili na Yohana womuhonya mbetembete

1Siku dimwe saa kenda imisi, Petili na Yohana wakala wohita kuna Ikaye ya Mulungu lusita lwa kutambika. 2Lusita ulo wanhu wakala wampapa munhu yakalile mbetembete kulawa kwelekigwa kwake. Chila siku wanhu wakala womwika munhu iyo hana ulwivi lwa Kaye ya Mulungu, lolutangigwe “Lwivi lunogile” muladi yapule chochose kwa waja wakalile wokwingila muna Ikaye ya Mulungu. 3Viyawawone Petili na Yohana wokwingila muna Ikaye ya Mulungu kawapula wamwing'he chinhu chochose. 4Peti na Yohana wambunhulila yameso. Maabaho Petili kamulongela, “Chilole!” 5Nayo kawalola, kalolela kupata chinhu chochose kumwawo. 6Maabaho Petili kamulongela, “Nabule hela wala zahabu, mbali nokwing'ha chiya chinili nacho, kwa zina da Yesu Chilisito wa Nazaleti, wime ugende!” 7Maabaho kamwamha mkono wake wa kulume na kamwinula. Bahobaho magulu na mavindi yake viwa na ludabwa. 8Kazumha, kema kwa magulu yake na kandusa kugenda genda. Maabaho kengila nawo muna Ikaye ya Mulungu kogenda na kozumha zumha na komtogoza Mulungu. 9Wanhu wose wowakalile baho viwamuwonile kogenda na kumtogoza Mulungu, 10viwammanyile kuwa ni yeye yakalile kopula habehi na “Lwivi lunogile” lwa Ikaye ya Mulungu, wazanywa kwa chiya chimulawilile.

Usenga wa Petili muna Ikaye ya Mulungu

11Munhu iyo viyakali kohita na Petili na Yohana, wanhu wose wazanywa na wandusa kukimbilila hanhu hatangigwe “Luhelengo lwa Solomoni.” 12Petili viyawone ivo, kawalongela, “Wanhu wa Isilaeli, habali mwokwazanywa kwa chinhu chino? Mbona mochibunhulila meso fana cheye niiyo chimtendile munhu ino yadahe kugenda kwa ludabwa lwetu wenyewo, hebu kwaviya cheye chinoga haulongozi ha Mulungu? 13Mulungu wa Bulahimu na Isaka na Yakobo, Mulungu wa wasaho zetu, kamtunhiza Yesu msang'hani wake. Mbali mweye mumsola muladi yakomigwe, mumwika muna yamakono ya wakulu na mumbela haulongozi ha Pilato, mbaka Pilato viyalondile kumulekele yahite,

14“Kakala Yelile na kanoga, mbali mweye mumulema na mumulamba Pilato yamulekelele munhu mkomaji. 15Mumkoma munhu ija yakalille mwanduso wa ugima, mbali Mulungu kamzilibula na cheye ni wakalangama wa mbuli iyo. 16Ludabwa lwa zina da Yesu ni ulo lumtendile munhu ino yomumuwona na kummanya yahone. Kadihuwila zina da Yesu. Kudihuwila zina da Yesu kumtenda munhu ino yahone kweli fana wanhu wose viwamuwone.

17“Lelo, ndugu zangu Waisilaeli, novimanya kuwa mweye na walangulizi wenu mumtendela yano Yesu kwaviya hamuvimanyile bule. 18Mbali Mulungu kakomeleza chila chiyalongile umwaka kwa nzila ya walotezi wose, kuwa ilondeka Chilisito wake yadununzigwe. 19Samh'samheni na mumbwelele Mulungu, muladi yamulekeleleni uhasanyi wenu. Muhatenda ivo, 20lusita lwa kongezigwa ludabwa muna umuhe lokwiza kulawa kwa Mndewa, nayo kezamtuma Yesu, yeli Chilisito Mkombola, yomsaguliligwe.

21“Kolondeka yakale kuulanga mbaka lusita lwa kutendigwa vinhu vose kaidi lufike, fana viya Mulungu viyalongile kufosela walotezi wake welile wowakalile umwaka.

22“Musa kalonga, ‘Mndewa Mulungu wenu kezamgalilani mulotezi wake fana viya viyanitumile niye, iyo kezalawa kumwenu wenyewo. Molondeka kuhulika chila chinhu chiyomulongelani. 23Munhu yoyose yolema kumuhulika mulotezi iyo wa Mulungu, kezabaguligwa kulawa muna iwanhu wa Mulungu na kezakomigwa.’ 24Walotezi wose wa Mulungu, kwandusila Samweli na waja wose wezile hamwande, iviya walonga mbuli za vinhu vilawilila muna zisiku zino. 25Chilagano cha Mulungu kumwenu kufosela walotezi wake ni kwa ichimu chenu, mweye mwa hanhu ha lagano diyatendile Mulungu na wasaho zenu. Fana viyamulongele Bulahimu, ‘Kufosela welesi wako, nizawatemela mate wanhu wose muna isi yose.’ 26Ivo Mulungu kamsagula msang'hani wake na kamtuma iyo teng'hu kumwenu muladi yamtemeleni mate kwa kumtenda chila munhu yaleke sang'hano zake zihile.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index