Хайлт хийх үг

Luka 20

Mbuli ya udaho wa Yesu

(Masayo 21:23-27; Maliki 11:27-33)

1Siku dimwe Yesu kakala Mwiikaye ya Mulungu kofundiza wanhu na kupetela Mbuli Inogile. Wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo hamwe na walala wamwizila, 2wamuuza, “Chilongele, kotenda mbuli zino kwa udaho wa yelihi? Vino yelihi yakwing'hile udaho uno?”

3Yesu kawedika, “Na niye nizawauza mbuli imwe, nilongeleni, 4yelihi yoyamwing'hile Yohana udaho wa kubatiza, vino Mulungu hebu wanhu?”

5Wandusa kuiuzagiza wenyewo, “Chilonge choni? Fana chihalonga ‘Ulawa kuulanga,’ kezalonga, ‘Lelo habali hamumuhuwile Yohana?’ 6Na chihalonga, ‘Ni wanhu,’ wanhu wose wezachitowa na mabwe kwaviya wose wotogola kuwa Yohana kakala mulotezi wa Mulungu.” 7Ivo wamwidika, “Hachivimanyile bule yelihi yoyamwing'hile Yohana udaho wa kubatiza.”

8Yesu kawalongela, “Na niye siwalongelani kuwa notenda mbuli zino kwa udaho wa yelihi.”

Simwe da walimi wa mgunda wa mizabibu.

(Masayo 21:33-46; Maliki 12:1-12)

9Yesu kawalongela wanhu simwe dino, “Munhu imwe kalima mgunda wa mizabibu. Keka walimi, maabaho kahita kunaiisi imwenga kakala siku mengi. 10Na chipindi cha kwaha nzabibu vichifikile, kamtuma mtumwa imwe yahite kwa walimi waja muladi wamwing'he nzabibu. Mbali walimi waja wamtowa mtumwa ija na wamuwinga makono muhala. 11Ivo kamtuma mtumwa imwenga. Iyo nayo wamtowa iviya na wamtendela mbuli zihile na wamuwinga makono muhala. 12Kamtuma kaidi mtumwa weketatu. Ino nayo wamguma mabanha, wamwasa kunze. 13Maabaho munhu ija mwene mgunda kaiuza mwenyewo, ‘Nitende choni? Nizamtuma mwanangu yonimulonda ng'hani, langi yeye wezamtegeleza!’ 14Mbali walimi viwamuwone iyo, wailongela wenyewo, ‘Ino iyo muhazi. Chimkome na uhazi wizakuwa wetu!’ 15Ivo wamulava kunze ya mgunda wa mizabibu, wamkoma.”

Maabaho Yesu kawauza, “Vino mwene mgunda kezawatenda choni walimi wawo? 16Kezakwiza na kezawakoma walimi wose, na kezaweng'ha mgunda uja wanhu wamwenga.”

Wanhu viwahulike yayo, walonga, “Mbe! Sekeiwe ivo!”

17Mbali Yesu kawalola, maabaho kawauza, “Mbuli ino fambulo jake choni,

‘Mzengo wowaulemile wazenzi,

sambi uwa mhanda ya mgomba’? 18Chila munhu yondayagwe munzengo uwo kezabenekabeneka, na yoyose yondaungwile uzamsaganha.”

Mbuli ya kuliha kodi kwa Kaisali

(Masayo 22:15-22; Maliki 12:13-17)

19Wafundiza Malagilizo na wakulu wa nhambiko walonda wangwile Yesu bahobaho, kwaviya wavimanya kuwa Yesu kalonga simwe diya kuwalonga wawo. Mbali wakala wowadumba wanhu. 20Ivo wakala wozahila nzila. Wawatuma wanhu wowaitendile wanoga, muladi wamgwile Yesu kwa mbuli zake, wadahe kumgala kwa mkulu wa ufalume wa Loma. 21Wanhu wawo wamuuza, “Mfundiza chovimanya kuwa weye kolonga na kufundiza vinhu vinogile. Chovimanya hulola ukulu wa munhu, mbali kofundiza viya Mulungu viyolonda wanhu watende kwa ukweli. 22Chilongele, vino vinoga kuliha kodi kwa Kaisali, hebu havinogile bule?”

23Mbali Yesu kavimanya kuwa wakala walonda kungeza, ivo kawalongela, 24“Nilagusileni sente. Vino ina chihanga na zina va yelihi?”

Wamwidika, “Va Kaisali.”

25Ivo Yesu kawalongela, “Mwing'heni Kaisali vili va Kaisali, na mwing'heni Mulungu vili va Mulungu.”

26Ivo hawadahile bule kumgwila kwa mbuli zake haulongozi ha wanhu. Wazanywa kwaviya viyedike, wanyamala hupi.

Mbuza kusonhela uzilibuko

(Masayo 22:23-33; Maliki 12:18-27)

27Maabaho Masadukayo wamwenga, wanhu wowolonga kuwa kwabule uzilibulo, wamuhitila Yesu, wamuuza, 28“Mfundiza, Musa kachandikila. ‘Munhu yahadanganikiligwa na ndugu yake mwene muke, mbali ndugu yoyadanganike kabule mwana, munhu iyo kolondeka yamsole mgane iyo muladi yanpatile ndugu yake wana.’ 29Lelo kukala na ndugu saba. Wa mwanduso kasola muke, kadanganika helekile wana. 30Na wekaidi kamsola muke iyo, nayo kadanganika bila kweleka wana. 31Maabaho weketatu kamsola, na iviya wose saba wamsola, mbali wose wadanganika hawelekile wana. 32Kuuhelelo, muke ija nayo kadanganika. 33Hambwe munaisiku ya uzilibuko muke iyo kezakuwa wa yelihi? Kwaviya wose saba wamsola.”

34Yesu kawedika, “Wanhu wa siku zino wosola na kusoligwa. 35Mbali waja wowasaguligwe kuzilibuka na kupata ugima wa siku zose, hawezasola wala kusoligwa. 36Wezakuwa fana wasenga wa kuulanga na hawezadanganika bule. Wawo ni wana wa Mulungu kwaviya wazilibuka. 37Mbali kwa mbuli ya wanhu wowadanganike kuzilibuka, hata Musa kalagusa ivo muna imbuli ya chibago chochikwaka, baho viyamtangile Mndewa kuwa ni ‘Mulungu wa Bulahimu na Mulungu wa Isaka na Mulungu wa Yakobo.’ 38Nayo siyo Mulungu wa wowadanganike mbali ni Mulungu wa wagima, kwaviya wose wokala kumwake wana ugima.”

39Wafundiza Malagilizo wamwenga walonga, “Mfundiza, kulonga goya!” 40Wala habule munhu yamgezile kumuuza mbuli zimwenga kaidi.

Swali kusonhela Masiya

(Masayo 22:41-46; Maliki 12:35-37)

41Maabaho Yesu kawauza, “Habali wanhu wolonga kuwa Chilisito kezakuwa Mwana wa Daudi? 42Kwaviya Daudi mwenyewo kolonga munaichitabu cha Zabuli,

‘Mndewa kamulongela Mndewa wangu,

Ukale ubanzi wangu wa kulume.

43Mbaka niwatende wehi wako

kuwa hanhu ha kwikila magulu yako.’

44Daudi mwenyewo komtanga Chilisito, ‘Mndewa.’ Vilihi lelo yadahe kuwa mwanage?”

Yesu kowazuma wafundiza wa Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa

(Masayo 23:1-36; Maliki 12:38-40)

45Na wanhu wose viwakalile womtegeleza, Yesu kawalongela wanahina wake, 46“Muiteganye na wafundiza Malagilizo. Wawo wolonda kugenda wayawala viwalo vitali na kulamsigwa muna yamagulilo kwa nhunya. Iviya wolonda kukala vigoda va kuulongozi muna zikaye za kutosela na muna yamadugila. 47Wowabamanya wagane na kwa udelenya wotosa nhosa nhali. Wawo wezatagusigwa ng'hani.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index