Хайлт хийх үг

Sam fɔlɔ 1

Annɛ ka koo Alabatoso kɔnɔ

1Cɛɛ dɔ tun be Aramatayimusofimu dugu kɔnɔ, Efarayimu mara kuluyɔrɔ la, a tɔgɔ ko Ɛlikana. A facɛ tɔgɔ tun ko Yerowamu, ale fana faa tɔgɔ tun ko Eliwu, Eliwu faa fana tun ye Towu ye, ale faa fana tun ye Sufu ye. Sufu tun ye Efaratika ye. 2A ka musow tun ye fila ye, kelen tɔgɔ ko Annɛ, kelen tɔgɔ ko Penina. Penina tun ye deenw sɔrɔ, nga Annɛ ma foyi sɔrɔ. 3Saan o saan, cɛɛ nin tun be to ka bɔ a ka dugu la, ka taga Silo ka saraka bɔ Masaba, Setigi ye. Eli ka deen fila Ofini ni Pinasi le tun ye Masaba ka sarakalasebagaw ye o yɔrɔ la.

4Ni Ɛlikana ye saraka bɔ loon min na, a tun be deli k'a sogo dɔ di Penina n'a dencɛw n'a denmusow bɛɛ ma. 5A tun be to ka Penina ta ɲɔgɔn fila di Annɛ ma, bari Annɛ koo le tun ka d'a ye, hali ni Masaba y'a kɛ a te deen sɔrɔla. 6Annɛ sinamuso tun be to k'a darabɔ janko a ka dimi, bari Masaba tun y'a kɛ deen sɔrɔbali ye. 7Saan o saan, Ɛlikana tun be to k'a kɛ ten. Tuma o tuma ni Annɛ tagara Masaba ka soo, Penina tun be to k'o ɲɔgɔn kɛ a la. Saan dɔ la sa, Annɛ kasira ka ban dumuni na. 8A cɛɛ Ɛlikana y'a fɔ a ye ko: «Annɛ, mun na i be kasira? Mun na i te dumuni kɛ? Mun na i dusu cɛnnin lo ten? Ne man fisa ni deen tan ye i fɛ wa?»

9Ayiwa, k'u to Silo, u ye dumuni kɛ ka minni kɛ ka ban tuma min na, Annɛ wilila ka taga Alabatoso donda la. O y'a sɔrɔ sarakalasebaga Eli tun siginin be a ka sigilan kan Masaba ka soo daa la. 10A dusu tun cɛnnin be kosɔbɛ, a ye Masaba daali ni ɲaji ye. 11- A ye dajuru ta Ala ye ko: «Masaba Setigi, ne, i ka jɔnmuso ka makari filɛ, k'i hakili to ne la, n'i hakili ma bɔ i ka jɔnmuso kɔ, n'i sɔnna ka dencɛ di ne ma, n bena deen nin kɔsegi e Masaba ma a k'a sii bɛɛ kɛ e bolo, a kuun tena li abada.»

12Annɛ mɛnna Masaba daali la. Eli tun b'a daa kɔlɔsira. 13A tun be daali kɛr'a kaan kɔnɔ. A dagolow dama le tun be magamagara, mɔgɔ tun t'a kumakan mɛn. O la, Eli tun b'a miiri ko a fara dɔrɔ la. 14A y'a fɔ a ye ko: «I bena to i ka dɔrɔtɔya la fɔɔ tuma jumɛn? I ɲamalɔ.» 15Annɛ y'a fɔ a ye ko: «Ayi ne matigi, ne ye muso dusukasinin ye, ne ma duvɛn min, walima minnifɛn fariman wɛrɛ, ne tun be ne dusuko le yirala Masaba la. 16Kana i ka jɔnmuso filɛ musokolon ye. Ne ka dusukasi ni n ka nitɔɔrɔ barika le boɲana, o le y'a to ne ye daali kɛ ka mɛn.» 17Eli y'a fɔ a ye ko: «Taga hɛrɛ la, i ye fɛɛn min ɲini Isirayɛli ka Ala fɛ, a k'o kɛ i ye.» 18Annɛ y'a fɔ Eli ye ko: «I ka makari i ka jɔnmuso la.» O kɔ, muso nin tagara dumuni kɛ, a ɲada yɛlɛmana.

19O dugusagwɛ sɔgɔmada joona, u wilila ka Masaba bato. O kɔ, u ye sira minɛ ka taga u fɛ Arama. Ɛlikana jɛnna n'a muso Annɛ ye, Masaba y'a hakili to Annɛ la.

Samuyɛli ka wolo n'a ka denmisɛnya

20O saan nin kɔnɔ, Annɛ ye kɔnɔ ta ka dencɛ wolo. A y'a tɔgɔ la ko Samuyɛli, ko bari ale y'a daali Masaba fɛ. 21O kɔ, a cɛɛ Ɛlikana tagara Silo n'a ka somɔgɔw bɛɛ ye janko ka saan o saan saraka bɔ Masaba ye, ani k'a ka dajuru sara. 22Nga Annɛ ma taga. A y'a fɔ a cɛɛ ye ko ale be to fɔɔ ni deen nin daa nana bɔ siin na tuma min na, k'o tuma na, ale bena taga n'a ye Masaba ɲakɔrɔ a ka to yen tuma bɛɛ. 23A cɛɛ Ɛlikana y'a fɔ a ye ko ni min ka d'a ye, a k'o kɛ, ko a ka to yen fɔɔ deen nin daa ka bɔ siin na. Ko Masaba ye min fɔ, a k'o kɛ dɔrɔn. O la, muso nin tora soo k'a deen balo fɔɔ ka taga se tuma min na a daa bɔra siin na. 24Deen daa bɔra siin na tuma min na, a tagara n'a ye Masaba ka soo Silo ni tura saba ye, ni fiyɛ ɲaa kelen mugu, ani duvɛn ye, foroko kɔnɔ. Deen nin tun ye denfitini ye. 25U ye tura nunu faga, ka deen nin ta ka taga n'a ye Eli fɛ. 26Annɛ y'a fɔ Eli ye ko: «Matigi, hakɛ to, Ala k'i mɛn an kɔrɔ. Muso min tun nana lɔ i gɛrɛfɛ yan ka Masaba daali loon dɔ, ne be tiɲɛ fɔ i ye, ne lo. 27Ne tun ye Masaba daali deen nin le kosɔn, ne tun ye fɛɛn min ɲini a fɛ, a y'o kɛ ne ye. 28Ne fana b'a kalifa Masaba ma, a sii bɛɛ la a bena kɛ Masaba ta ye, ka to k'a bato.» O kɔ, u ye Masaba bato.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index