Хайлт хийх үг

Sam fɔlɔ int

Kunnafoni

Samuyɛli ka kitabu fila nunu ye fɛɛn kelen ye. U tun tena kun sɛbɛ kelen kɔnɔ, o la, u y'u kɛ fila ye. Mɔgɔ min ka koo be ɲafɛ kitabu nin kɔnɔ, ale tɔgɔ le lar'a kan. Samuyɛli tun ye kira ye, ale lo fana tun ye cɛfariw laban ye Isirayɛlidenw cɛma.

Koo minw kɛra cɛfariw ni masacɛw ka waati cɛ Isirayɛlidenw fɛ, ole be sɔrɔ Samuyɛli ka kitabu fɔlɔ kɔnɔ. Kitabu nin daminɛ na (1—7), Samuyɛli ye Isirayɛlidenw dɛmɛ k'u juguw kɛlɛ. O kɔ, jama ye masacɛ daali Ala fɛ janko ale ka bila u ɲa u ka kɛlɛkow la.

Kitabu yɔrɔ filanan kɔnɔ (8—15), Masaba y'a fɔ Samuyɛli ye ko a ka Sayuli mɔn ni tulu ye k'a kɛ Isirayɛlidenw ka masacɛ fɔlɔ ye. Sayuli n'a deen Zonatan ye amoniw ni filisiw kɛlɛ siɲɛ caaman ka se u kɔrɔ. Nga Sayuli ma kɛ kantigi ye Ala faan fɛ.

Kitabu nin laban na, Masaba y'a kɛ Samuyɛli ye Zese dencɛ Dawuda mɔn ni tulu ye k'ale kɛ masa ye Sayuli nɔɔ na (16—31). Dawuda ka timinadiya kama, a kɛra cɛfari ye jamana kɔnɔ. O la, Sayuli y'a kɔniya. Dawuda y'a ka kɛlɛden jɛnkulu labɛn ka boli Sayuli ɲa. Sayuli n'a ka deenw sara cogo min na, o fana be sɔrɔ kitabu nin laban yɔrɔ la. O kɔfɛ, Dawuda ka sɔrɔ ka na sigi masaya la, o be sɔrɔ Samuyɛli ka kitabu filanan kɔnɔ.

Koo caaman be sɔrɔ kitabu nin kɔnɔ. Hali ni janfa tun ka ca u fɛ, Ala tor'a ka kuntigiya la. A y'a fɔ kira Eli ye ko: «Mɔgɔ min b'ale boɲa, ale fana b'o tigi le boɲa, nga mɔgɔ min b'ale dɔgɔya, ale fana b'o tigi dɔgɔya.» (2.30)

Kitabu nin tilancogo

Samuyɛli be kɛ cɛfari ye Isirayɛlidenw cɛma 1.1—7.17

Sayuli be kɛ masacɛ ye Isirayɛlidenw kunna 8.1—10.27

Sayuli ka masaya daminɛko 11.1—15.35

Ala be Dawuda woloma ka kɛ masacɛ ye 16.1-23

Dawuda be Goliyati faga 17.1-58

Sayuli b'a fɛ ka Dawuda faga 18.1—30.31

Sayuli n'a deenw be sa 31.1-13

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index