Хайлт хийх үг

Sad int

Kunnafoni

Musa ye kuma min lase jama ma k'u to kongokolon na mowabuw jamana na, o le be sɔrɔ Sariya diko filanan kitabu kɔnɔ. U tun surunyana Kanaan jamana na. O la, Musa tun be u hakili jigira Ala ka sariyaw la, bari Ala tun y'a fɔ Musa ye ko ale Musa tena don Kanaan jamana kɔnɔ ni jama ye.

Isirayɛlidenw ye saan bi naani minw kɛ munumunu na kongokolon kɔnɔ, koo minw y'u sɔrɔ, Musa be kɔn k'o fɔ. Ala y'a janto u la k'u dɛmɛ. O la, jama ka kan ka kɛ kantigi ye Ala ka fɔta faan fɛ.

Ala tun y'a ka sariya tan minw di jama ma, a segira olu kan, ka sariya wɛrɛw fɔ ka fara u kan. Jama man kan ka sariya dama bato, nga u ka kan ka Ala koo diya u yɛrɛ ye kosɔbɛ. Masaba tun ye bɛɛn min kɛ n'u ye, u ka kan k'o bato. N'u y'a bato, Ala b'u dɛmɛ. N'u y'a cɛn, u juguw bena se u kɔrɔ. O la, kitabu nin tɔgɔ lara ko Sariya diko filanan. U b'a fɔ ale lo ma ko Deteronɔmu.

Musa ka sayako be fɔ kitabu nin labanyɔrɔ la. Nga sanni Musa ka sa, a ye Zozuwe woloma k'a bila a nɔɔ na. A ye Ala tanu ni dɔnkili dɔ ye, a ye duba kɛ Isirayɛlidenw ye, ka sɔrɔ ka sa. A ma don Kanaan jamana nin kɔnɔ. A fɔra ale Musa le koo la ko:

«Kira ma wili Isirayɛlidenw cɛma tugu i n'a fɔ Musa, Masaba tun be kuma ni ale min ye daa ni daa.» (34.10)

Musa le ye kumaba fɔ Isirayɛlidenw ye ko:

«Isirayɛlidenw, aw k'aw tulo malɔ! Masaba an ka Ala ye Ala kelenpe ye. Aw ka Masaba aw ka Ala kanu n'aw dusu bɛɛ ye tigitigi.» (6.4-5)

Kitabu nin tilancogo

Musa ka kuma fɔlɔ: a be jama hakili jigi Isirayɛlidenw ka koo tɛmɛninw na 1.1—4.43

Musa ka kuma filanan: a be jama hakili jigi ni Ala ka sariyaw ye 4.44—28.69

Musa ka kuma laban: Isirayɛlidenw ka kan ka Ala ka bɛɛn bato 29.1—30.20

Musa ka koo laban, n'a sayako 31.1—34.12

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index