Хайлт хийх үг

Kod 38

Zuda ni Tamari ka koo

1O waati la, Zuda wilila ka bɔ a balimaw kɔrɔ ka taga sigi Adulamuka dɔ fɛ, min tɔgɔ ko Ira. 2A ye sunguru dɔ ye yen, min faa tun ye Kanaan ye, a faa tɔgɔ ko Suwa. A y'a furu ka la n'a ye. 3Muso nin ye kɔnɔ ta ka dencɛ wolo k'a tɔgɔ la ko Ɛri. 4A ye kɔnɔ wɛrɛ ta ka dencɛ wolo tugu k'o tɔgɔ la ko Onan. 5A ye dencɛ dɔ wɛrɛ wolo k'ale tɔgɔ la ko Sela.

A ye Sela wolo tuma min na, Zuda tun be Kezibu. 6Zuda ye muso dɔ ɲini a dencɛ fɔlɔ Ɛri ye, o tɔgɔ ko Tamari. 7Ɛri tun ka jugu Masaba ɲakɔrɔ, o la, Masaba y'a faga. 8Zuda y'a fɔ Onan ye ko: «I kɔrɔcɛ muso furu ka kɔmɔgɔ sɔrɔ a ye.» 9Onan y'a lɔn k'o kɔmɔgɔ nin tena kɛ a yɛrɛ ta ye minkɛ, o la, n'a lara n'a kɔrɔcɛ muso nin ye tuma o tuma, a tun be to k'a kɔji bɔn duguma janko a kana deenw sɔrɔ a kɔrɔcɛ ye. 10A ye min kɛ, o tun ka jugu Masaba ɲakɔrɔ, o la, a y'ale fana faga. 11O tuma na, Zuda y'a fɔ a biranmuso Tamari ye ko a ka taga to a faa ka soo, firiya la fɔɔ ale dencɛ Sela ka kɔrɔbaya. A tun be miiri ko Sela fana ka na sa i n'a fɔ a kɔrɔcɛw. Tamari tagara sigi a facɛ ka soo.

12Waatijan tɛmɛnin kɔ, Zuda muso, min tun ye Suwa denmuso ye, ale sara. Zuda jigi tugura tuma min na, a tagar'a ka sagaw sii tigɛbagaw fɛ Timuna. A n'a tericɛ Ira ka bɔ Adulamu tagara ɲɔgɔn fɛ. 13U y'a fɔ Tamari ye ko a birancɛ be tagara Timuna k'a ka sagaw sii tigɛ. 14Tamari y'a ka firiyafaniw bɔ ka fani biri a kuun na janko mɔgɔ kan'a lɔn. O kɔ, a tagara sigi Enayimu donda la, min be Timuna sira la. Bari a y'a ye ko Sela sera musofuru ma, nga u m'ale d'a ma.

15Zuda ye Tamari ye tuma min na, a tun b'a miiri ko kakalamuso lo, bari a ɲaa datugunin tun lo. 16A tun m'a lɔn ko a biranmuso lo minkɛ, a faranna ka gwɛrɛ a la sirada la k'a fɔ ko n'a be sɔn, ale be la n'a ye. Muso ko: «I bena mun di ne ma, janko i ka la ni ne ye?» 17A ko: «Ne bena baden kelen bɔ n ka begɛnw la k'o ci ma.» Muso ko: «Ayiwa. I bena mun le to ne fɛ yan n'i b'o ci?» 18Zuda ko: «Ne ka kan ka mun to i ye?» Muso ko: «I ka taamasiɲɛ lafɛn n'a juru, n'i ka bere min b'i bolo.» Zuda ye olu d'a ma ka la n'a ye, a ye kɔnɔ ta a fɛ. 19Muso wilila ka taga fani nin bɔ a ɲada kan k'a ka firiyafaniw don tugu.

20Zuda y'a tericɛ Adulamuka ci ni baden nin ye, janko a tun ye fɛɛn minw to muso bolo, a k'o minɛ, nga ale ma muso nin ye. 21A y'o yɔrɔ mɔgɔw ɲininga ko: «Kakalamuso min tun be sirada la Enayimu, a be min?» Olu ko: «Kakalamuso si te yan.» 22O la, a segira ka taga Zuda fɛ k'a fɔ ko: «Ne m'a ye, o yɔrɔ mɔgɔw fana ko kakalamuso si te yen.» 23Zuda ko: «Fɛɛn min b'a fɛ, a ka to n'o ye. N'o tɛ, an bena maloya. Ne kɔni ye baden nin ci a ma, nga i m'a sɔrɔ yen.»

24Kalo saba ɲɔgɔn tɛmɛnin kɔ, u y'a fɔ Zuda ye ko a biranmuso Tamari ye kakalaya kɛ, ka kɔnɔ ta. Zuda ko u k'a minɛ ka bɔ n'a ye dugu kɔfɛ k'a jɛni. 25U tun be nana n'a ye tuma min na, a ye cii bila a birancɛ ma ko a ye kɔnɔ ta cɛɛ min fɛ, ko minan nunu ye o tigi ta ye. Ko a k'a filɛ nin taamasiɲɛ lafɛn nin n'a juru, ani bere nin ye mɔgɔ min ta ye. 26Zuda y'a ye ko a yɛrɛ ka minanw lo. A y'a fɔ ko muso nin tilennin be ka tɛmɛ ale kan, bari ale ma sɔn k'a di a dencɛ Sela ma. Zuda ma jɛn n'a ye tugu.

27Tamari jigira tuma min na, a kɛra filaninw ye. 28A jigituma na, deen kelen y'a bolo bɔ kɛnɛma. Muso min tun b'a dɛmɛna ka jigi, ale ye jesewulen siri a bolo la k'a fɔ ko: «Nin le kɔnna ka bɔ.» 29Nga a y'a bolo bɔsi tuma min na, a tɔɲɔgɔn bɔra. Tamari dɛmɛbaga y'a fɔ ko: «I ye bɔyɔrɔ jumɛn le bɔ ten?» U ye deen nin tɔgɔ la ko Pɛrɛti, o kɔrɔ ko woo. 30O kɔ, a baden bɔra ni jesewulen ye a bolo la, u y'a tɔgɔ la ko Zera.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index