Хайлт хийх үг

Zɔbu 13

1«Ɔnhɔn, ne ɲaa lara o bɛɛ kan,

n tulo y'a mɛn, n y'a faamu ka ɲa fana.

2Aw be fɛɛn min lɔn, ne fana b'o lɔn,

ne ma la a la ko aw ka fisa ni ne ye dɛ.

3Nga ne b'a fɛ ka kuma Setigi le fɛ,

n b'a fɛ ka n kunbɔko fɔ ale lo ye.

4Aw kɔni, aw kɛra galontigɛlaw le ye,

aw kɛra furakɛlaw ye minw te foyi ɲa.

5N'aw tun jera tɛtɛtɛ,

o le tun ka fisa,

o tun bena kɛ aw fɛ hakilitigiya ye.

6Ne bena kuma min fɔ, aw k'o mɛn.

Aw k'aw tulo malɔ ne dalakan na.

7Aw bena namarakuma le kɛ ka Ala dɛmɛ kɛ?

Aw bena galon tigɛ k'a dɛmɛ kɛ?

8Aw bena aw yɛrɛ kɛ a ɲiiw ye kɛ?

Aw b'a fɛ ka kuma Ala nɔɔ na kɛ?

9Ni Ala ko a b'aw sɛgɛsɛgɛ,

o bena ɲa aw fɛ wa?

U te se ka Ala namara i ko adamaden.

10Siga t'a la, a bena aw jalaki,

hali n'o y'a sɔrɔ aw y'a kɛ a ɲii ye.

11Ala ka boɲa te aw siran wa?

A siranya te aw minɛ wa?

12Aw ka kuma ye buguri ye,

aw ka fɔta be i ko kogo bɔgɔlaman.

13Aw ye je! Aw k'a to ne ka kuma.

Fɛɛn min mana n sɔrɔ, o lo.

14Ne sɔnna o bɛɛ ma,

hali ka n nii saraka yɛrɛ.

15N'a ka di Ala ye, a ka ne faga,

jigilayɔrɔ te ne fɛ tugu.

Ne bena n kunbɔko fɔ a ye.

16O yɛrɛ bena ne kunmabɔ,

bari mɔgɔkolon te se ka lɔ Ala ɲakɔrɔ do.

17Aw ka mɛnni kɛ ne ka fɔta la dɛ.

Ne bena kuma min ɲafɔ,

aw k'aw tulo malɔ o la kosɔbɛ.

18Ne bena n ka koo ɲanabɔ,

ne y'a lɔn ko jalakiyɔrɔ te ne la do.

19Jɔn le be se ka ne jalakiyɔrɔ yira?

N'o kɛra, ne labɛnnin lo ka je ani ka sa.

20Ala, koo fila dama kɛ ne ye.

Ne tena dogo i la tugu.

21E kana ne sɛgɛn tugu,

kana ne siran tugu.

22E ka kuma, ne bena i jaabi,

walima ni ne ye dɔ fɔ,

e ka ne jaabi.

23Ne ye kojugu joli ni fili joli le kɛ?

O yira ne la.

24Mun na e y'i yɛrɛ dogo?

I ye ne kɛ i jugu dɔ ye mun na?

25Fɔɲɔ be taga ni furaburu min ye,

i b'o le kɔ wa?

I be kala janin le kɔgwɛnna wa?

26I be koo farimanw le sɛbɛnna ne kama.

I be ne ka kanbelenya waati fili sara le doni lara ne kan.

27- I be ne seen siri ni jɔrɔkɔw ye,

ka ne ka kɛta bɛɛ kɔlɔsi.

I be ne tɛmɛyɔrɔ yɛrɛ jati minɛ.

28O n'a ta bɛɛ,

adamaden bena nagasi

i ko lɔgɔ min tolila.

A bena kɛ i ko fani,

bagabaga ye min dumu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index