Хайлт хийх үг

Zoz 22

Isirayɛliden minw be Zurudɛn baji kɔfɛ

1O kɔ, Zozuwe ye Urubɛn kɔmɔgɔw wele, ni Gadi taw ani Manase taw tilan kelen 2- k'a fɔ u ye ko: «Masaba ka baarakɛla Musa ye fɛɛn min fɔ aw ye, aw ye o bɛɛ kɛ, aw fana ye mɛnni kɛ ne fɛ ne ka kuma bɛɛ la. 3Kabini waatijan fɔɔ ka na se bii ma, aw ma sɔn ka boli k'aw badenw to, aw fana ye Masaba aw ka Ala ka fɔta kɛ. 4Sisan Masaba aw ka Ala ye lafiɲɛyɔrɔ di aw badenw ma i ko a tun y'a fɔ cogo min na. Masaba ka baarakɛla Musa ye jamana min di aw ma Zurudɛn baji kɔfɛ, aw ka segi ka taga aw ka soo, o yɔrɔ la. 5Masaba ka baarakɛla Musa ye sariya ni kuma minw fɔ aw ye, aw ka olu bato ka ɲa, aw ka Masaba aw ka Ala koo diya aw yɛrɛ ye, k'a ka kuma bato ka taama ka kɛɲɛ n'a sago bɛɛ ye. Aw ye nɔrɔ ale la, ka baara kɛ ale ye n'aw dusu bɛɛ ye.» 6O kɔ, Zozuwe ye duba kɛ u ye ka sira di u ma. U segira ka taga soo.

7Musa tun ye niyɔrɔ di Manase kɔmɔgɔw tilan kelen ma *Basan mara la. O kɔ, Zozuwe fana ye niyɔrɔ di tilan filanan nin ma u badenw gɛrɛfɛ Zurudɛn baji kɔfɛ tileben ɲafan na. Zozuwe ye sira d'u ma tuma min na, a ye duba kɛ u ye 8k'a fɔ u ye ko: «Aw ye kɔsegi ka taga soo ni aw ka nafoloba ye: begɛn caaman, ni warigwɛ, ani sanu, ni zira ani nigɛ, ni fani caaman. Aw k'aw juguw bololafɛnw tilantilan aw ni ɲɔgɔn cɛ.»

9O la, Urubɛn kɔmɔgɔw ni Gadi kɔmɔgɔw ani Manase kɔmɔgɔw tilan kelen kɔsegira. U bɔra Isirayɛlidenw kɔrɔ Silo, Kanaan jamana na, ka taga Galaadi, min tun kɛra u niyɔrɔ ye i ko Masaba y'a fɔ Musa ye cogo min na.

Sarakabɔyɔrɔ min lɔra Zurudɛn baji gɛrɛfɛ

10Urubɛn kɔmɔgɔw, ni Gadi kɔmɔgɔw ani Manase kɔmɔgɔw tilan kelen tagara se Gelilɔti, Zurudɛn baji mara la, Kanaan jamana na. U ye sarakabɔyɔrɔ dɔ lɔ Zurudɛn baji la, o sarakabɔyɔrɔ nin tun ka jan kosɔbɛ fɔɔ mɔgɔ ɲaa be bɔ a fɛ. 11Isirayɛliden tɔw y'a mɛn tuma min na k'u ye sarakabɔyɔrɔ lɔ Gelilɔti, Kanaan jamana kɔnɔ, Zurudɛn baji mara la min ye o ta ye, 12u bɛɛ ye ɲɔgɔn lajɛn Silo janko ka taga u kɛlɛ. 13U ye sarakalasebaga Eleyazari dencɛ Pinasi ci u fɛ Galaadi jamana na. 14Ɲamɔgɔ tan tun farala a kan, ɲamɔgɔ kelen ka bɔ Isirayɛli ka deen tan nunu kɔmɔgɔw cɛma, ɲamɔgɔ kelen kelen, ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolo ye. U kelen kelen bɛɛ tun ye gwatigiw ye Isirayɛlidenw ka fadenyabolow cɛma. 15Olu tagara Urubɛn kɔmɔgɔw ni Gadi kɔmɔgɔw ni Manase kɔmɔgɔw tilan kelen fɛ Galaadi mara la, k'a fɔ u ye ko: 16- «Masaba ka jama bɛɛ lajɛnnin y'a fɔ ko: ‹Mun na aw ye tilenbaliyako nin kɛ Isirayɛli ka Ala ɲakɔrɔ? Mun na aw y'aw kɔɔ sin Masaba ma sisan, ka sarakabɔyɔrɔ lɔ, ka muruti a ma bii? 17- An tun ye kojugu min kɛ Pewɔri, o t'an labɔ wa? Masaba tun y'a ka jama halaki o kosɔn, o bɛɛ n'a ta, halibi an yɛrɛ ma saniya ka bɔ o koo nin na fɔlɔ. 18N'aw y'aw kɔɔ sin Masaba ma bii, n'aw murutira Masaba ma, a bena dimi Isirayɛli jama bɛɛ lajɛnnin kɔrɔ sini. 19Jamana min kɛra aw niyɔrɔ ye, n'aw be miiri k'o nɔgɔnin lo, aw ka na Masaba ka jamana kɔnɔ a sigiyɔrɔ la, ka na sigi an cɛma. Aw kana muruti Masaba ma, aw fana kana faran ka bɔ an na, ka sarakabɔyɔrɔ dɔ lɔ aw yɛrɛ ye, min be danna Masaba an ka Ala ta la. 20- Fɛɛn minw tun bilara Ala ye, Zera dencɛ Akan tun ye kojugu kɛ k'u dɔ ta tuma min na, Ala tun ma dimi Isirayɛli jama bɛɛ le kɔrɔ wa? Akan kelen dama tun ma sa a ka kojugu nin kosɔn.› »

21Urubɛn kɔmɔgɔw ni Gadi kɔmɔgɔw ani Manase kɔmɔgɔw tilan kelen y'a fɔ Isirayɛlidenw ka fadenyabolow ɲamɔgɔw ye ko: 22«Setigi Ala, Masaba! Setigi Ala, Masaba b'a lɔn, ani Isirayɛlidenw ben'a lɔn fana. Ni murutiko lo, walima ni kojugu lo n'an y'a kɛ Masaba la, a kana an to bii. 23N'an ye sarakabɔyɔrɔ wɛrɛ lɔ janko k'an kɔɔ sin Masaba ma, n'an b'a fɛ ka saraka jɛnita ni suman sarakaw le bɔ a kan, ani jɛnɲɔgɔnya sarakaw, Masaba le bena an ɲininga o la. 24An hakili ɲagaminin le y'a kɛ, an tun be miiri ko loon be loon na, aw deenw be se k'a fɔ an deenw ye ko: ‹Bɛɛn be aw ni Masaba, Isirayɛli ka Ala cɛ wa? 25Masaba ma Zurudɛn baji le kɛ an daan ye wa? Aw Urubɛn ni Gadi kɔmɔgɔ nunu, niyɔrɔ t'aw fɛ Masaba ka koo la!› O la, aw deenw bena kɛ sababu ye an deenw tena siran Masaba ɲa tugu. 26O le tun y'a to an ko an ka sarakabɔyɔrɔ dɔ lɔ, a ma kɛ saraka jɛnita kama, walima dɔ wɛrɛ kama. 27A be kɛ taamasiɲɛ ye an ni aw cɛ, ani an kɔmɔgɔw ni aw taw cɛ, ko an be Masaba bato ni saraka jɛnitaw ye, ni jɛnɲɔgɔnya taw, ani saraka wɛrɛw, janko aw deenw kan'a fɔ loon dɔ la, an deenw ye ko niyɔrɔ te u fɛ Masaba ka koo la. 28An tun y'a fɔ ko n'u y'o kuma ɲɔgɔn fɔ loon dɔ an ma, walima an kɔmɔgɔw ma, an bena u jaabi ko: ‹Aw ma sarakabɔyɔrɔ nin ye, an faaw ye o min lɔ wa? O ni Masaba ta bɛɛ lɔcogo ye kelen ye. U tun m'a lɔ saraka jɛnitaw ni saraka wɛrɛ bɔni kama dɛ, nga a kɛra taamasiɲɛ ye an ni aw fɛ.› 29O miiriya ka jan an na k'a fɔ ko an be muruti Masaba ma k'an kɔɔ sin a ma bii, ka sarakabɔyɔrɔ dɔ lɔ, ka saraka jɛnitaw ni suman sarakaw ani dɔ wɛrɛw bɔ a kan, ni Masaba an ka Ala ka sarakabɔyɔrɔ tɛ, min lɔnin be a sigiyɔrɔ ɲafɛ.» 30Sarakalasebaga Pinasi, ni Isirayɛli jama ka gwatigiw ni jama ɲamɔgɔ minw tun be n'a ye, olu ye Urubɛn ni Gadi ni Manase kɔmɔgɔw tilan kelen ka kuma mɛn tuma min na, u wasara. 31Sarakalasebaga Eleyazari dencɛ Pinasi y'a fɔ Urubɛn ni Gadi kɔmɔgɔw ani Manase kɔmɔgɔw tilan kelen ye ko: «An lar'a la bii ko Masaba be n'an ye, bari aw ma kojugu kɛ Masaba la. O la, aw ye Isirayɛlidenw ɲuman bɔ Masaba bolo.»

32Sarakalasebaga Eleyazari dencɛ Pinasi ni ɲamɔgɔ nunu bɔra u kɔrɔ Galaadi mara la ka taga Kanaan jamana na, Isirayɛliden tɔw fɛ, ka koo nin ɲafɔ u ye. 33Olu fana wasara o kuma na. U ye Ala tanu. O la, Urubɛn ni Gadi kɔmɔgɔw tora jamana nin kɔnɔ, Isirayɛlidenw ma taga u kɛlɛ ani ka cɛnni kɛ u ka mara la tugu. 34Urubɛn ni Gadi kɔmɔgɔw y'a fɔ ko sarakabɔyɔrɔ nin kɛra taamasiɲɛ ye olu fɛ ko Masaba ye Ala ye. O la, u y'a tɔgɔ la ko: «Seere.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index