Хайлт хийх үг

Nee int

Kunnafoni

Isirayɛlidenw ka koo minw fɔra Ɛsidirasi ka kitabu kɔnɔ, o koo kelen le be fɔra ka taga ɲa Neemi ka kitabu kɔnɔ. Neemi tun ye zuwifu dɔ ye min tun minɛna ka taga. A tun be baara kɛra o yɔrɔ masacɛ ye, min tɔgɔ tun ko Aritasɛrisɛsi. Pɛrɛsiw ka masacɛ tun lo. Neemi y'a mɛn tuma min na ko Zeruzalɛmu laminikogo cɛnna, a ye sira daali masacɛ fɛ ko a k'a to ale be segi ka taga Zeruzalɛmu. A ye sira sɔrɔ ka taga kɛ masacɛ ka lasigiden ye Zeruzalɛmu. A ye dugu laminikogo lɔko baara ɲamɔgɔya ta.

Neemi kɔsegiko ka taga Zeruzalɛmu, o be sɔrɔ kitabu nin daminɛ na. Jama sera ka dugu laminikogo lɔ cogo min na gwɛlɛya caaman kɔnɔ, kitabu nin cɛmancɛ b'o ɲafɔ. Kitabu nin laban na, jama be ɲɔgɔn lajɛn ka Ala ka sariya lamɛn sarakalasebaga Ɛsidirasi fɛ. Jama kɔnɔ gwanna, u nimisara, ani ka Ala daali. U y'u daa di ko u bena Ala ka sariyaw bato. Sɛbɛ nin laban na, Neemi ye yɛlɛmani dɔw kɛ, ka jamana kɔnɔ koɲa dɔw latilen.

An be Neemi ye kitabu nin kɔnɔ i ko lanamɔgɔ. A fana kɛra baarakɛla ɲanaman ye. A ye gwɛlɛya caaman sɔrɔ, nga o m'a bali ka koo caaman kɛ Ala ka jama cɛma.

Kitabu nin tilancogo

Neemi segiko Zeruzalɛmu 1.1—2.20

Zeruzalɛmu dugu laminikogo lɔko 3.1—7.72

Ɛsidirasi be Ala ka sariyasɛbɛ kalan 8.1-18

Jama be lɔ u ka kojuguw la 9.1-37

Jama be bɛɛn ni Ala ye tugu 9.38—10.40

Neemi ye yɛlɛmani minw kɛ 11.1—13.31

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index