Хайлт хийх үг

Dal 112

Masaba ɲasiranbaga ka dagamu

1Masaba ka tanu.

Mɔgɔ min be siran Masaba ɲa,

k'a ka ɲinitaw bato ni nisɔndiya ye,

o tigi dagamunin lo.

2O tigi deenw bena barika sɔrɔ jamana kɔnɔ,

bari Masaba be koɲuman kɛ mɔgɔtilenninw bɛɛ ye.

3Mɔgɔtilennin ta ka ɲi, a be ɲasuma na.

Masaba be sɔn a ta ma tuma bɛɛ.

4Dibi waati la, yeelen be bɔ mɔgɔtilennin ye,

mɔgɔtilennin be makari, a be hinɛ, a tilennin lo.

5Mɔgɔ min be makari a tɔɲɔgɔn na ka fɛɛn dɔndɔ a ma,

min b'a ka koow ɲanabɔ ni tilenninya ye,

o tigi dagamunin lo.

6Mɔgɔtilennin tena dɛsɛ foyi la.

A koo bena to mɔgɔw hakili la kudayi.

7A te siran mɔgɔw ka tɔgɔcɛnkuma ɲa.

A jigi be Masaba kan kosɔbɛ.

8A jigi siginin lo kosɔbɛ, a jigi te tigɛ.

A b'a juguw halakili makɔnɔ.

9- A be fantan sɔn ni dusuɲuman ye,

a ka tilenninya te ban abada.

A be barika ni kunkɔrɔta sɔrɔ.

10Mɔgɔjugu b'a ye ka dimi,

a b'a ɲiin cin fɔɔ ka dɛsɛ.

Mɔgɔjugu ka miiri bena tunu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index