Хайлт хийх үг

Sinik Abem 11:17

17Kale be Got ami min gelemin uyo Got afan kalin num kuyamsa taw uyo ikil kano kuyaba namti, naka yaknodin kinimo yak Got ami kukuw kanaba uyo atidawokabi?” Yakane,