Хайлт хийх үг

Yon 7

Yesus Kikiláw Am Biyámin umi imin ban bomiw unsa sung uta ko.

1Weng kanabiw uyo banima nade Yesus ayo Galili bakan bude falfal dakadu kudála, kata yak Yuddia bakan uta unongin danim, watawo kaleyo bá, Yu kayak iyo leiw fenom naduwo anbidumo kanabiw kayo ko. 2Kale Yu kayak imi Kikiláw Am Biyámin umi imin ban bomin am mewso keidu. 3Kale Yesus alam muk anung iyo bakodaw, “kaba kadák kudá yak Yuddia bakan unawo, kata kam weng kidimin kinim, iyo kam kukuw makik makik kanamábaw uyo imadálaw utamámino. 4Kinim kan ata kukuw kana bidino, wanang kinim kal keidino, kalokaba mak wánan bom iwál kanamokaba bá. Kale kaba kanodin kukuw makik makik mak kanamon kalaw kayo misun kalám gu fok kana badawo adikum wanang kinim iyo katamino.” Akeisiw. 5Kata alam muk anung iliso aket daudawongin danim, kayo kanodin weng uyo bakodawsiw ko.

6Kaleyo Yesus asik bakoyam, “nam atan kawák wok fakanin uyo tadongin banim. Kale kiwta unum kaloliw, be ken kibilim atan ka.” Yakeisa. 7“Kale kiba bakan kayak ika sakik itamodiw bá, kata naka sakik natamsiw, bo watawo kaleyo bá, naka im kukuw mafak kanamin, kin wala nadine bakaya bidino kayo ka. 8Kiwta kilifin ban imin wanan unino! Naka yán tem tadokabi. Watawo kaleyo bá, nam atan uyo mewso keidongin dakobu kala.” Kalesa. 9Kale aka weng bako kale nadane Galili teina nade 10alam nikil iyo dabadá, ban imin wananumo, kale uniwe, Yesus aka yanol unsa. Kata misun leiw unsa bá, aka wanang kinim natamodiwo, kale wán wán unsa.

11Kale ban imin wan bom nadiwe Yu kayak iyo am leiw fen bom nadiwe bakodawa bakodawa kei bom, “kinim be yakal benako?” Kal bom keimsiw. 12Kale kinim ilim weng tem akol bakodawa bakodawa kei bom nadiwe kinim madik iyo bako nadiw, “aka kinim kidel” kaliwe, madik ita bakodiw, “bá, aka kinim ibakayamába.” Kalan bom dokansiw uyo 13watawo kaleyo ika misun weng bakanongin danim keimsiw bá, ika Yu kayak im itam fingán bom nadiwo kayo ko.

Yesus ban imin wansiw kal kukuyamsa ko.

14Ban imin wanan bidiw tow kikiw sák keidane, Yesus yak tam Yol am kasadam tem tod kukuyama. 15Yu kayak ika aket madiw kale nadiwe dákadáliw. “Yakno yakno kinim sukul keidongin danim, kata kukuw seng seng alam kal keibane?” Kalaniwe, 16Yesus fakadu bakoyam, “nam kukumin uyo nalamiyo bá, um tasu uyo Got namadála tasi kalo tasu ko. 17Kata kan kinim ata Got weng abodon kala, aka umi mit uyo kidela kal kei nadano nam kukubi be Got amiyo bade nalam weng adik dáw bakanbine, kalak kala. 18Kale kinim kan ata alafin alam weng adik dáw bakaba, aka alam win dukum kuw kufába, kata kinim kan ata alam dabadála tase ami win dafodokaba ayo atin tatun kinim, kata ami mit tem ayo ibakanin so banim, be bá.

19Kale kiba afan Mosus ayo sawa mak so kuyamsane? Kata kiba sawa mak kidilongin danim, watawo kaleyo nanbidumo kalbiwe?” Yakane, 20kinim seng seng iyo bakodaw, “sinik mafak kiwsa kinim kaba, kan ata kongin keima?” Akiwe, 21Yesus asik bakoyam, “naka kim Finuyámin atan kal kukuw makik mak kidel kudino, kiba aket madiw, kalbiw kala. 22Kaleyo Mosus ayo kál bomin kukuw kuyamsa uyo Mosus ata kuyamsa bá, kata Ebadakkam, Aisak, Yekkow awadik kasal ita kuyamsiw, kata kiba man kál bomin uyo Finuyámin am kal kanamábiw ka. 23Kaleyo kiba Mosus ami sawa uyo luko daudoluwo, kale man iyo Finuyámin am kal, kál boyamábiw. Kata watawo kaleyo kiba naka Finuyámin am kal, kinim kasáya daudi, kiba kus natabidiwe? 24Kiba aket fukanin danim ade sák tiw seng kale taktakin bo kudá nadiwo utamomo atin dam keidu ka. Kaleyo kuw taktakin kala.” Yakeisa ko.

Yesus aka Walusa Kinime?

25Kale am weng bakayaba uyo banima kei badane, Yedusalem kayak madik ika am kukuw kanaba uyo utamámom nadiwe bako, “kinim belata anbidumo, kanabiwe? 26Aka kalak kál misun bom weng bakaba, kata ika weng mak bakodawongin danim, be ika ilim kal kei nadiw memak Yesus be Walusa Kinim. Kale gebom gebom iyo kin atabiw bade báye? 27Kata bá be! Nuka kinim tasa am dausidiw mit, nulum kal, kale wataw atan kal Walusa Kinim tadokaba, adikum kinim ika ami mit ayo kal keidoliw banim.” 28Kalaniwe, Yesus ayo Yol am kasadam tem tod bom kukuya bom nadane weng dukum kuw gán dá, bakoyam, “au, kiba naka kibilim kal keibiw ade nam tasi mit ayo kibilim kal. Naka nalam aket tei tasi bá, kata kinim namadála tasi ayo ki, atin afan, kata aka kim kal banim. 29Kata aka nalam kal watawo kaleyo bá, naka alamiyo ade aka namadála tasi ko.”

30Kale am weng banimane, ika dew fakudumo, kanamiw. Kata kinim mak teng yak dew fakudongin danim, watawo kaleyo bá, ami kanadáwin atan uyo mewso tadongin banim. 31Kale kinim seng seng madik iyo Yesus aket kudaw nadiwe bako, “Got Walusa Kinim tadokaba ami kukuw uta mew kinim ami kukuw kanaba be akadaw tam so kanamokabane?” Kalsiw.

32Kale Fedasi ika kidilomane, kinim seng Yesus sung akol weng bakodawa bakodawa bom keibiwe, kale nadiwe bokal kayak as fakiw dakádawin kinim so Fedasi so iyo Yol am kin moyámin kinim imadáliw dák Yesus dew fakudumo, kale uniw 33iyo Yesus bakoyam, “naka kiwso bo atan katiw mada kuw ale nadine imadá nalam namadála tasi atamine, 34kiba nam fenokabiw, kata kiba natamodiw banim ade nam bokabi, be kiba tadoliw banim.” Yakane, 35Yu kayak iyo bakodawa bakodawa bom nadiwe bakodiw, “kuin kinim be yak unano, nuka atamongin dakodokabuwo, aka kanodin aket bo fukan bom bakabane? Bade aka yak num kinim madik Gadík im iwyak tem tein bidiw so Gadík so imi kukuyam unono kanaba memake? Kal bom bako nadiwe 36am weng mit uyo watawo kale nada bako, ‘kiba nam fenokabiw, kata kiba natamodiw banim, nam teinokabi be kiba tadoliw banim.’ Kalbane?” Kalsiw ko.

37Ban imin wanin adik adik am dánámin dukum kabadákal, Yesus ayo matam tod weng dukum bako nada, “kan kinim aka wok tew keidaba namti, dabadáliw maek natamano, wok daudawi wanak ade 38kan kinim ata aket kunama kaí, Got alam godin weng bakosu. ‘Kale wok madmid sun kuw biyámin uyo am kidin tem sun kuw fokat fokat bom bokabu.’” 39Kale belami weng mit bakosa uyo ki kinim kan ata aket afan kalin im Got Sinik Abem kudokabiw uta bakosa, kamakikiw alo Yesus ayo win dukum kudula Got Sinik Abem ayo madák tadongin dako badano kale.

40Am weng bakoda be kidi nadiwe kinim madik iyo bako nadiw, “afan kinim fasel im weng, ‘lum senin kinim mak tadokaba.’ Kalsiw kaí, bela kinim lum senin kinim kate.” Kaliwe, 41madik ita bako nadiw “bá! Akade, Got ami Walusa Kinim.” Kaliwe, kinim madik isik dákadá nadiwe, “yakno yakno Walusa Kinim ayo Galili kalo tadokabane? 42Got ami godin weng uyo bako nadayo Walusa Kinim ayo Dewit kinim mit so Betliyam Dewit ami abiw bisa kalo tadokaba.” Kalesa, kayo 43bemi weng mit kalan uta kinim iyo tako dau Yesus amiyo kei nadiw Walusa Kinim kale madik ita aket daudawiw madik ita báyo, kaliw keimsiw ko. 44Kale madik ita tabe dew fakudumo kaliw, kata kinim mak yak dew fakudongin danim.

Yu kayak kamok kamok aket kudawongin danim keisiw sung uta ko.

45Kale Yol am kin moyámin kinim iyo kudá asiki yak bokal kayak as fakiw dakádawin kinim so Fedasi so itamiwe, iyo bakoyam, “watawo kale kiba kinim ayo dew tadongin dakodiw?” Yakiwe, 46Yol am kin moyámin kinim iyo bakoyam, “kinim ami weng tatun bakaba uyo mew kinim teiniw mániw bidi am weng bakaba taw so bá, kayo kala.” Yakiwe, 47Fedasi iyo bakoyam, “ae, kiliwso aka kasen keimin weng bakoyam, aket takoyama, afan kaliwe?” Yakei, 48ika dákadáyam, “á Fedasi kinim so kamok kamok so ika makso mak aket kudawiwe? 49Bá! Kata yak kinim seng am weng kidibiw, ika weng sawa be katiw so mak kal keidongin banim, ita kanabiw. Kale ika Got ami gán abusa mit tem uniw ka.” Kaliwe, 50Nikkoddimas Yesus atama weng bakada bisa kinim, aka alaso Fedasi kale aka bako, 51“num weng sawa uyo bako, kinim so mak ami kukuw kanaba uyo kidela utamongin danim, sák daw mafak dádalo kalin so mak keisune?” Yakane, 52ika fakadu bakodaw, “kaba kalawso Galili kayake? Kaba Got godin buk tem weng uyo ki bom nadawo utam kal kei, au afan lum senin kinim iyo Galili kal matam bodiw banim be, kalal kala.” Akbiwe, 53ika kudá nadiwe alam am una una ausiw ko.