Хайлт хийх үг

Ɨtaikena Peba 1:19

19Ɨ komkesa rɨga wekenonj de Yerusalem taun wa, kea onggɨtyam gatab wumɨr aukɨto, sɨ ton ket ɨtemb gou kɨpol nyɨ yoeko towainajog yɨt ke da ‘Akeldama’, yɨtkak nok ma yindeny da ‘Kus kɨma Gou Kɨpol’.)