Хайлт хийх үг

Yoan ma Peba 12:29

29Ɨ re rɨga bobop owɨnki onggɨtyam yɨtpɨam utkundo, ton endento da, “Ɨara e ara yikeny.” Ɨ kwa nɨndap da, “Anerute Tin yɨtnono yomneny.”