Хайлт хийх үг

Yoan ma Peba 20:17

17Ɨ ket Yesu tin womnonj da, “Goro man Ken netɨsopayɨm! Nokɨp Kon makaya pumb wa neken Kor B'uɨm pɨlwa. Ajɨ man meke Koina gar ke utkunda yɨngganwar wa pɨlwa dɨde ten wumɨr tamninyɨt da, ‘Kon pumb wa neken Kor B'uɨm pɨlwa yete re wa B'u, ɨ Kor Godɨm pɨlwa yete re wa God’.”