Хайлт хийх үг

Mak ma Peba 8:25

25Tina yɨt seg ke ket Yesu b'usaya yɨm yoramitonj yɨrdɨdɨ rɨga ma yɨr kɨpɨnd, ɨ ɨdenatemb ket tina nɨmog yɨrkɨp epangendonda. Sɨ ton ket komkesa gasa pɨta kɨpɨnd yɨr anginonj.