Хайлт хийх үг

Jean 14

Jésu è rebe kaw ra Bɔn’t

1Jésu ede njékuwe-girnge ede nè:

– Adi kêm si olé bɔt-bɔt lé. Undei kêm si dè Nube’t a, undei kêm si dè’m man’t a tɔ. 2Kêm kei le Bɔ’m nga loo ndi tò tutu ngain. Ke nè á è titeke bè lé ɓaa, né m’a kede sei ndàt. 3M’a m’aw le gɔl loo ndi si. Loo ke m’aw m’gɔl loo ndi si gir gang ɓá ɓaa, m’a m’tel ree le koto si kàdem’t tede kade loo ke m’a m’ndi tutu ɓaa, sei géa a i ndii se’m nan’t tutu tɔ. 4Loo ke m’ndi m’aw ke tutu nga sei geri rebe’n mbak ɓá ta.

5Thomas deje Jésu ede nè:

– Kuwe-ɓee, jè ger loo ke i ndi a aw tutu nga lé. Ké j’ase ger rebe’n titeke bain wa?

6Jésu ile Thomas dè’t ede nè:

– Man nga m’ee rebe, man nga m’ee ngarankum tà a, m’a nga m’ee ndikumgajer a tɔ. Doo ke unn rebe ke ram’t lé ɓaa à tee ra Bɔm’t ndan lé. 7Ke nè á i geri man ɓaa a i geri Bɔ’m tɔ. Unn gir ɗarinè sei geri nin ɓá a, sei an-in nin ɓá a tɔ.

8Philippe deje Jésu ede nè:

– Kuwe-ɓee, i tɔje jé Bɔi nga ade j’an’n ɓaa, è kuwe ase jè.

9Jésu tel ile Philippe dè’t ede nè:

– Philippe, man ke m’ndi se si nan’t mari bere nè kuwe i ger’m lé ɓai wa? Doo ke an’m ɓaa, an Bɔ’m tɔ. A ɓaa, ké bain taɓai á i tam se’m ede nè: «I tɔje jè Bɔi wa?» 10Ké i unde kêmi dè’t titeke man se Bɔ’m jè karé bere lé wa? Ké i ger titeke m’um se’n nan’t bɔk a, è géa um se’m nan’t bɔk a tɔ lé wa? Tàge ke m’ede sei nga, è man kuwe á m’in se dè ra’m m’ede sei lé, nè è Bɔ’m ke um se’m nan’t bɔk kuwe á ra kulege le’n. 11M’um se Bɔ’m nan’t bɔk, Bɔ’m géa um se’m nan’t bɔk tɔ. Ke nè á umi kêm si dè tà’t le’m lé géa, undei kêm si dè nyange ke m’ra kété m’ade an-in nga. 12Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, doo ke um kêm’n dèm’t ɓaa à ra nyange ke m’a m’ra nè nga tɔ. Doo nè nga à ra nyange ke bò dum dè ège ke nè ɓai, tede m’a m’tel kaw ra Bɔm’t nú ta. 13Nyange malang ke a i deji nin se ri’m nga, m’a m’ra kade dooge geri tɔgmong le Bɔ’m takul’m. 14Ke nè á i deji man nyan karé se ri’m ɓaa, m’a m’ra nyan nè nga kade sei kuwe.

Jésu unn ndu’n le kule se Ndil-Kêmnda

15Ke nè á i tári man ɓaa, an-in dè ndukunnge le’m sêw-sêw. 16Man m’deje Bɔ’m le kade ade sei njè ra se si ke rang. E nè nga à nain se si sár se non. 17Njè ra se si ke rang nga è Ndil ke get ke dooge ke dè nang nè asikum kuweii ke ra de’t lé. D’ase kuwe’n ke ra de’t lé tede d’an’n lé a, dé ger’n lé a tɔ. Nè sei ɓaa, i gerii tede è ra ɓee se si a, ndi kêm si’t a tɔ. 18M’a m’inye sei se kar si tite ngann halge lé, nè m’a m’tel ree ra si’t ɓai. 19Mbɔr ɓaa dooge ke dè nang nè à teli kan-in man gugu ndan lé ta. Nè sei ɓaa, a an-in man tede m’ndi kumgajer, sei géa a i ndii kumgajer a tɔ. 20Kêm ndɔn’t nè ɓita a i geri titeke m’um nan’t bɔk se Bɔ’m a, sei umi nan’t bɔk se’m a, man géa m’um se si nan’t bɔk a tɔ. 21Doo ke aw se ndukunnge le’m an dè de sêw-sêw ɓaa, è nè nga tár’m kerɔte. Nanan ke tár’m ɓaa, Bɔ’m à tár’n tɔ. Nanan ke tár’m ɓaa, man géa m’a m’tár’n a, m’a m’ɔrgir ra’m kade ger’m njai a tɔ.

22– Kuwe-ɓee, ké bain jè tá a kɔrgir rai kade jè anje kɔr kade dooge ke dè nang nè wa?

23E Jude á deje tà nè m è Judas Iskariot lé. Jésu ile’n dè’t ede nè:

– Ke nè á doo karé tár’m ɓaa à an dè tà le’m sêw-sêw a, Bɔ’m à tár’n ngain a tɔ. Jè se Bɔ’m j’à ree rann’t le kur kei le jé kêmn’t a tɔ. 24Doo ke tár’m lé nga an dè tà le’m sêw-sêw lé. Tà ke sei ooi nè nga in ra’m man’t lé, nè in ra Bɔ’m ke njèkulem’t nga kuwe. 25Man m’ede sei tàge nè nga loo ke m’ndii’n se si ɓai. 26Ndil-Kêmnda ke njè ra se si ke Bɔ’m à ule’n se ri’m nga à ndó sei nyange malang a, à olé kêm si dè nyange malang ke m’ede sei ɓá nga a tɔ.

27M’inye kêmlom le’m m’ade sei. M’a m’ade sei kêmlom le’m titeke dooge ke dè nang nè d’ade’n nga lé. Adi kêm si tò kekek lé a, adi kêm si tête mann lé a tɔ. 28M’a m’aw nè m’a m’tel ree ra si’t ɓai. Kété kuwe m’ede sei tà nè nga m’ade ooi ɓá. Ke nè á ndɔ ke i tári man ɓaa né a i rai ranel dè tel ke m’a m’tel kaw ra Bɔm’t nga, tede è bòi dum’m. 29Ɗarinè m’ede sei tà nè nga kété ɓita kade nyan’n tee ɓai. Titeke bè á, loo ke nyan’n à tee ɓaa, undei kêm si dè’t. 30M’a m’ɔje se si tà ngain lé ta, tede ngar ke njèkonɓee dè nang nè à ree non ta. Kerɔte kuwe, è ase ra se’m nyan karé bè lé. 31Nè maje kade dooge ke dè nang nè geri tite m’tár Bɔ’m. Gir’n ke nè á m’ra’n nyan malang se go ndukunn le’n. In-in dɔ ade j’awi loo ke rang’t.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index