Хайлт хийх үг

Exodus 17

Tu gabbuwà nga gayát ka batu

1Nagtálaw datu iIsrael kitu ir-ir-er ka Sin, ay se da nga mawe ka Refidim. Namin-adu da nga nagsin-sínang, ta ittu tu bílin ne APU. Ay kane dumatang da ka Refidim, ay nagkampu da manin. May áwan da pagsàduwán kitúni. 2Ay tútu nagríri manin datu tolay kitu Moses nga nán da, “Wàna giyán danum ma inuman mi?” nán da. Ay tútu nán tu Moses kaggída, “Tura dà pabasúlan peyang ta? Tura nu peyang pe tistíngan ne APU?” nán na. 3Ngamay datu tolay, ay sikkinum da tutu wala, ay tútu magríri da kitu Moses nga nán da, “Tura nakami yala netálaw ka Egipto ta? Ta senu patayan nakami se daya annánà mi se daya an-animál mi ki awwaw mi!” nán da. 4Ay tútu nakiseng manin tu Moses ke APU nga nán na, “Nágan naya pamàyanán ku kadedi tolay yi? Tagay dà tùtoán nin na patayan!” nán tu Moses. 5Ngamay nán ne APU kitu Moses, “Ayabán mu daya pangmanàman daya tolay, ay se kayu maginunna kadaya tolay. Ay alà mu pe tu tàdukud mu wa nebadit mu kitu wángag Nile. 6Mawe kayu ka Horeb. Idaggán taka kitúni kitu giyán tu batu kitúni. Baditán mu tu batu, ay gumbuwà ya danum nga ittu ya inuman daya tolay,” nán na. Ay ittu kurug tu kinuwa tu Moses kitu pagmar-marngán datu pangmanàman datu iIsrael. 7Ay nepangágan tu Moses tun na giyán ka Massa se Meriba,+ áta ittu tu giyán da kitu nammar-parut da se nagríri da ke APU kitu inagkuna da ka, “Bul-bulunan nitta ne APU onu akkan?” nán da.

Tu nakigubát datu iIsrael kadatu Amalekeo

8Ay kitu kowad da ka Refidim, ay inumbet datu Amalekeo, ay se da ginubát datu iIsrael. 9Ay nán tu Moses kitu Josua, “Magpíli ka kadaya lalláki ta mawe kayu makigubát kadaya Amalekeo. Kaláwa, ay mawe yà a magsisíkád kitu otun tu bantay, ay se ku itatáyag ya tàdukud da pinálà APU kiyà,” nán na. 10Ay kinuwa kurug natu Josua tu kinagi tu Moses kaggína, ay se nawe nakigubát kadatu Amalekeo. Ay tu Moses se tu Aaron se tu Hur, ay nawe da nanùdu kitu bantay. 11Ay nu itatáyag tu Moses datu íma na, ay mangábà datu iIsrael. Ngamay nu ianìgad nada, ay datu Amalekeo datu mangábà. 12Ngamay nakásay pe yin datu íma tu Moses. Díkod tu kinuwa da, ay nangalà da ka batu wa nagtugawán na, ay se netatáyag tu Aaron se tu Hur datu íma tu Moses. Nagsissaán da datu íma na. Díkod netatáyag datu íma na panda kitu masirbut tu mata ngin. 13Ay tútu inábà de Josua datu Amalekeo.

14Ay se la nga nán APU kitu Moses, “Isúrát mu idi ki libru ka panamdammán nu, ay se ikagim ke Josua: Ippà ku tutu wala daya Amalekeo kídi kalawagán, senu áwan makadamdam kaggída ngin,” nán na. 15Ay tútu nangwa tu Moses ka annìdúgán ka pagbasu. Ay nepangágan na ka “E APU ya banderà.” 16Ata nán na nga, “Itáyag ku ya bandera+ naya nangábà ne APU. Gubatan ne APU daya Amalekeo peyapeyang ngin,” nán na.