Хайлт хийх үг

Exodus 4:22

22Ay se mu la kagiyan kiya ári, 'Tu idi ya nán ne APU. ‘Daya iIsrael, ay árig da ya an-anà ku wa laláki nga manákam.