Хайлт хийх үг

Marcos 11

Tu kaganásan na nelalnà ne Jesus ka Jerusalem

(Mat 21:1-11; Luc 19:28-40; Jn 12:12-19)

1Ay kane magiddadatang da ngin ka Jerusalem, ta atán da ngin kitu bantay Olivo wa nagbàtán daya íli Betpage se Betania, ay nangipàrob nge Jesus ka duwa kadatu tù-tùgúdán na 2nga nán na, “Mawe kayu kiya amin-dupálan na íli. Ay nu lumnà kayu win, ay masingan nu ya urbun asnu wa nesisílu wa áwan pikam ya nagtakay kaggína. Ay ubbadán nu ta ilbet nu,” nán na. 3“Ay nu atán ya magkuna kadakayu ka, ‘Kannán nu wa ubbadán yán?’ nán na, ay nán nu kaggína nga, ‘Masápul ne Apu, ay ipatulli na kammin pe,’ nán nu,” nán na.

4Ay díkod tútu nawe da kurug gin, ay nedúpág gala tu mata da kitu urbun asnu kitu kalsáda nga nesisílu kitu lalàsígán naya isa nga balay. Ay kane ubbadán da ngin, 5ay uwad da kadatu magsisíkád kitúni ya nagkuna kaggída nga nán da, “Tura nu ubbadán ya urbun?” nán da.

6Ay tútu kinagi da tu pekagi ne Jesus, ay díkod pinálà da kaggída. 7Ay tútu nilbet da tu urbun kitu giyán ne Jesus, ay se da la nga nesàlapán datu bádu da kitu addag natu urbun, ay se yala nagtakay ye Jesus.

8Ay adu kadatu tolay tu nangisàláp kadatu bad-bádu da kitu kalsáda.+ Ay datu duddúma, ay nagtappád da kadatu pas-pasanga datu kay-káyu se da iap-apán kitu kalsáda. 9Ay ngámin datu tolay ya nagin-inunna se datu gumun-gunud kaggína, ay nesar-sáraw da ya, “Madáyaw we Dios!” nán da. “Madáyaw ya inumbet nga nebon ne Apu. 10Maday-dáyaw ya umbet ta pangiturayán nga ummán kitu pangiturayán tu apuapu tada nga David. Madáyaw we Dios nga kangatuwán,” nán da.

11Ay tútu linumnà e Jesus ka Jerusalem, ay se la nawe kitu templo. Ay kane masingan na ngámin nin datu atán kitúni, ay nawe da se datu sangapúlu se duwa nga tù-tùgúdán na ka Betania, áta gídám pe yin.

Tu nangngiamámug ne Jesus kitu káyu wa gígus

(Mat 21:18-19)

12Ay kane kaláwa kane inumbet da nga gayát ka Betania, ay nabisinán ne Jesus. 13Ay nasingan na tu káyu wa gígus kitu ad-adayyu kitu dálen nga nasagúngut. Ay tútu nawe na siningan nu atán búnga na. May áwan na nga nasuwà a búnga na, nu di tittu tu adon na ngala, ta akkan agbubúnga daya gígus lugud. 14Ay tútu nán na kitu káyu, “Awan nin ya makaramán ka búnga mu win ka panda,” nán na.

Ay nagìna datu tù-tùgúdán na tu kinagi na.

Tu nammatálaw ne Jesus kadatu maglà-láku kitu unag natu Templo

(Mat 21:12-17; Luc 19:45-48; Jn 2:13-22)

15Ay kane makadatang da ngin ka Jerusalem, ay linumnà e Jesus kitu Templo se na pataláwan ngámin datu maglà-láku se maggà-gátang kitu unag na. Ay nìtolán na datu tebol datu maragsupli ka pirà se datu tugaw datu maglà-láku ka ladágan. 16Ay se na iallang ya atán agtu wa lumíwán kitu amuwág natu Templo. 17Ay se yala nga mangisúru kadatu tolay nga nán na, “Nán naya nesúrát ta bàbànán ne Dios nga,

‘Ya balay ku, ay mengagánan ka balay ya agkararágan ngámin tolay ked kalawagán,’

ngamay tura nu mán kammin na pinagbalin ka balay daya maragtákaw,” nán ne Jesus.

18Ay kane magìna datu ap-apu datu pappádi se datu maragtùgud ki lintag tun na kinagi na, ay lam-lamtan da ngin na patayan may umamà da ta pagballà ngámin datu tolay tu angngisúru na.

19Ay kane gídám min, ay nagtálaw da ngin kitu íli.

Tu káyu wa gígus nga nalpug gin

(Mat 21:20-22)

20Ay kane pagmakát tin kane lumíwán da manin kitu gígus, ay nasingan da ngin na nalaylay ngámin nin oray tu arutáng na. 21Ay gapu ta nadamdam ne Pedro tu nàwa kitu gídám, ay tútu nán na ke Jesus, “Misturu,” nán na, “sinnam kod tu gígus nga ginedán mu may nalaylay yin,” nán na.

22Ay tútu nán ne Jesus kaggída, “Mangurug kayu wala ke Dios. 23Ay kagiyan ku kadakayu nga mabalin nu pe nga nán kídi ya bantay, ‘Magkalit ka kiyán se ka la magpisù kiya bebay,’ nán nu, nga akkan nu wa paggad-gadduwán nga kurugan na màwa ya piyán nu, ay màwa kurug. 24Ay túya kagiyan ku pe kadakayu nga, oray nágan naya piyán nu wa agngan kiya karárag nu, ay kurugan nu nga málà nu kurug, ay midde kurug kadakayu.

25Ay ki peyang nga agkar-karárag nu, ay masápul la pakawanan nu daya ammu nu wa nakabásul kadakayu, ta senu ya Ama nu wa atán ka lángit, ay pakawanan nakayu pe kadaya bas-básul nu,” nán na. 26“Ngamay nu akkan nu pakawanan daya duddúma, ay akkan nakayu pe pakawanan ya Ama nu wa atán ka lángit,” nán na.

Ya saludsud mepanggap kiya naggayatán naya turáy ne Jesus

(Mat 21:23-27; Luc 20:1-8)

27Ay nagulli kammin de Jesus ka Jerusalem. Ay kitu kowad ne Jesus nga magdal-dalen kitu unag templo, ay inumbet datu ap-apu datu pappádi se datu maragtùgud ki lintag se datu pangmanàman datu Judyu, 28nga nán da, “Kawà naggayatán naya turáy mu wa mangwa kadaya kuk-kuwaam, ay se iinna ya nangidde kikaw kiyán na turáy?” nán da.

29May nán ne Jesus nga summungbát, “Magsaludsud dà pikam kadakayu, ay nu masungbátan dà, ay túya ikagì pe nu wà naggayatán naya turáy ku wa mangwa kadaya kuk-kuwaan ku,” nán na. 30Ay nán na, “Wà naggayatán natu turáy tu Juan na marammawtisár? Naggayát ke Dios onu kadaya tolay?” nán na.

31Ay tútu nagsisinnaludsud da nga nán da, “Nu nán tada nga naggayát ke Dios, ay, ‘Tura nu lugud da akkan kinurug tu Juan,’ nán na. 32Ngamay akkan tada makagi nga, ‘Gayát kadaya tolay,’” nán da. Ata magansing da kadatu tolay, áta kurugan datu tolay nga kurug isa nga pagbàbànánan ne Dios tu Juan. 33Ay díkod nán da ngala ngin na summungbát ke Jesus, “Akkan mi ammu,” nán da.

Ay tútu nán pe ne Jesus kaggída, “Akkan ku lugud pe ikagi nu wà naya naggayatán naya turáy ku wa mangwa kadaya kuk-kuwaan ku,” nán na.