Хайлт хийх үг

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:6

6Kɛ faté, dɔ́k amɛm ɛtɔk ɛgho. Chɔŋ mángati wɔ́ arɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́kʉ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index