Хайлт хийх үг

Jɔ̌n 21:20

Yesu nɛ nkoŋo ywi achak

20Píta ayibhiri mmʉɛt aghɔ́ nkoŋo anɛ Yesu ákɔ́ŋɔ́ ndu ákòŋo bhɔ́ ansɛm. Nkoŋo wu kɛ ághɔ́kɔ́ nyaka amʉɛt Yesu mpok mányìɛ̀ nɛnyíɛ́, nɛ yí wu kɛ ábhɛ́bhɛ́ nyaka Yesu bɛ, “Acha, agha áti chɔŋ wɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index