Хайлт хийх үг

Jɔ̌n 4:54

54Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́bhák ɛrɨŋ ɛnɛ́ ɛ́jwí bɛpay ndǔ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn Yesu ákʉ́ mpok yi áfú atú Judɛ́ya arɔŋɔ atú Gálili.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index