Хайлт хийх үг

Jɔ̌n 6:37

37Yɛ̌ nɔ, yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ Ɛta áchyɛ́ mɛ, ǎtwɔ̀ ntá ya. Nɛ yɛ̌ mmu apú twɔ ntá ya mɛ̌mbók yi,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index