Хайлт хийх үг

Jɔ̌n 8:34

34Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákʉ̀ bɛbʉ́, achí nsɛmɛ́-bɛbʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index