Хайлт хийх үг

Lúkas 10:25

Nɛkǎy ndɨ̌ndu mmǔ Samária

25Ɛ́fákari bɛ ntɔŋ ɛbhé Moses arɔk mɛmɔ Yesu. Abhɛ́p yi bɛ, “Ntɔŋ, chɔŋ nkʉ yi kɛ mbɔ̌ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index