Хайлт хийх үг

Lúkas 2:10

10Kɛ ángɛl wu arɛm ntá yap bɛ, “Bǎkɛ́ chay, mbɔnyunɛ ntwɔ bhe nɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ áchyɛ̀ chɔŋ bo mankɛm bɛyǎ maŋák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index