Хайлт хийх үг

Mák 14:35

35Arɔ bhɔ́ atɛ́n mmʉɛt ambɨ mandú. Akwɛn nɛ bɛsí amɨk, abho mɛnɨkmʉɛt, bɛ́ghɔ mbák ǎkway bɛ́fɛrɛ ɛsɔŋɔri ɛnɛ́ ɛ́chi yi ambɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index