Хайлт хийх үг

Mátio 10:31

31Bǎkɛ́ chay yɛ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ́ bo bakway bɛkʉ bhe. Bɛsí Mandɛm, yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka abhɔŋ mɛnwɔp tontó achá ngɛ́mtáy kɛnɛn.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index