Хайлт хийх үг

Mátio 25:7

7Baghɔsɔŋ bhɔ mankɛm bácháyti, maŋɛmɛ, yɛ̌ntɨkɨ mmu wap abho bɛ́kósi nnɨk-ɛrɔ́ŋɔ́ ywi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index