Хайлт хийх үг

Nkwɔ Rom 9:10

10Mandɛm abhɨkɨ fyɛ bariɛp chi ndiɛrɛ nɛ Ábraham, kɛ nɛ Rɛbɛ́ka nkwɔ mpok yi achi nyaka nɛ mɛniɛ̌ bɛfak ɛbhɛn chi mbi ywɛsɛ Áisek afyɛ́,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index