Хайлт хийх үг

San Mateo 18

Yo xi matitjun

1Hya ne, xuta ladu rë Jesús cafehe tjengui me me, cavinenguise me cuitjin:

―‍¿Yo xi hitsë sa cumatitjun hya xi sahmi Nina gubiernu?

2Hya xi camá ne, cajindaya Jesús ngu lihndi, cavejña me cavasencja. 3Sehe cachja me cuitjin:

―‍Hisca ngu ngayun cumaji cuisuhun gubiernu xi sahmi Nina ne, sá xi hacuiin nindeyun cjuatacun nuju hisca cuma yun sacuaha ngu quihndi. 4Vëhë xi yo xi tsinguijne suvá me yojo rë me xi cuihndë me sacuaha vihndë ngu quihndi ne, me vëhë xi hitsë sa cumatitjun me hya xi sahmi Nina gubiernu. 5Hane tu yo ni xi cjuahatsja rë ngu quihndi xi cuacun vë ngatsë rë xi ladu naha má ne; vëhë cuma sacuaha xi cafahatsja me ngahan.

Xuta xi nduvacojo me xcusun xi tsitsehen rë xicjin

6’Peru yo xi nduvacojo xcusun xi sahmi xi tsismicacun ngu quihndi ndiya naha ne, hitsë sa ndaja tsëhë xuta vëhë xi xtyangui ngu ndyojo natsi nguisin me sehe ningatjeya rë me ngajñi ndachacun. 7Jemu choho vatju xuta ngasunhndë ngatsë rë xcusun xi tsitsehen rë me xi sahmi me cjuatsehen. Hatuxa cuinduva xcusun xi meje sahmi xi tsismicacun xuta ndiya rë Nina, peru jemu chojyihi tsëhë xuta xi nduvacojo me xcusun vëhë.

8’Hane sá xi cjuatacun nuju meje rë xi nihñu ngu jyë́ cojo ntsun o sá xi cojo ntsacu ne, vengui sa chji rë xi chandunxun, ta hitsë sa ndaja tsujun xi cuma yoho yun xi cuma rë xi cuechun jingu cojo catsijo ntsun o catsijo ntsacu xcun ndihi xi tsajin nixtin tsajin nixten xi coho. 9Hacuaha sá xi cjuatacun nuju meje rë xi nihñu ngu jyë́ cojo xcusun xi chutsujun cojo tuxcun ne, chjuhunxun tuxcun jan chandunxun, ta tsëhë xi hitsë sa ndaja tsujun xi sacu nuju cjuahñu xatsë handasa cojo ngu ni tuxcun xi cuma xi cojo catsijo tuxcun cuechun xcun ndihi xi sahmi castigu rë nima. 10Cojo yëjë ni ne, nihñu cuidadu xi nitjunguun ngu quihndi sacuaha quihndi vihi, ta tsëhë xi ángel xi sahmi cuenda me ne, yëjë nixtin yëjë hora ne, siu tangun me cojo Nahmi naha hane sahmii ngujyë xi cjuehya me cahndë́ xi cuichja me cojo.

Ejemplu tsëhë chu tsánga xi cachajá

11’Quihndi rë Xuta Jain ne, canduvá me xi cuaxëtje me xuta xi cachajá. 12¿Mé xi nújun? Cuejñaa ne xi ngu xihin tjin rë me ngu cientu chu tsánga. Hane sá xi chajá ngu chu rë me, ¿há hyuun xi cuiyujutaha me chu xi ñujuchan tyjuhun ñuju jan nguijña ne, sehe cjue me cuanguise me ngu chu xi cachajá jan? 13Hane hya xi sacú rë me chu ne, hitsë sa jyë cjuasua tjin rë xahasen rë me ngatsë rë xi casacu rë me chu xi cachaja xi cuma rë cjuasua tsëhë ñujuchan tyjuhun ñuju chu xi tetjo. 14Cuanitjin xi cuma rë Nahmi nuju xi tacun ngahnga, ta mijí rë me xi chajá hisca ngu quihndi rë me cuatjin.

Hacutjin meje rë xi cuinújantahan xingueen

15’Hane sá xi ngu xingun choho sahmi cojo nuju ne, tangun suvun tinújuntuhun rë, hane sá xi tsindeya cjuatacun rë ne, ndatjin, ta hacuiin cuetsuntaha cjuandaja xi tjin nuju cojo me. 16Peru sá xi vihndiin me tsujun ne, tangun chjuhun ngujo xuta tanguncujun xi tinújuntuhun rë tsëhë xi hya xi cuma me testigu nuju tsëhë, sehe cumatsejen cjuaquixi. 17Sá xi hisca cojo me vë vihndiin me tsëhë me ne, tangun tinújun tsëhë xcun xuta yungun, hane sá xi hacuaha vihndiin me cjuatacun rë xuta yungun jan, cumá me xi cuma nuju sacuaha ngu xutaxín o sacuaha ngu xuta ndacha xi faha rë tujúnsa.

18’Cuichjá quixë cojo nuju ta xcusun xi nihñucjun nguehe ngasunhndë ne, hacuaha mahñucjan ngajan ngahnga, hacuaha xcusun xi nihñu ndaya nguehe, hacuaha mandaya ngajan ngahnga. 19Hacuaha cuichjá cojo nuju ta sá nguehe ngasunhndë ne matangun cjuatacun rë jo ngayun tsëhë ngu xcusun xi chjahyun rë Nina ne, cuetjucaa jain tsujun ta sahmi chihin Nahmi naha xi tacun me ngahnga. 20Ta tu mé ni cahndë́ xi cuiyujuntangun ngu jo jyan xuta xi ngajan veyanangui ñihi naha, hacuaha ngajan ngajñi rë me tejña ngahan.

21Sehe cafehe Pedru cachja cojo me cuitjin:

―‍Nai, ¿há cjín ndiya sahmi ngujyë xi tsinchátaha xingueen sá xi choho sahmi me cojo ná? ¿Há ndatjin xi yatu ndiya?

22Ngajan cafayangui Jesús cuitjin:

―‍Hacuiin yatu ndiya ni, ta cuichjá cojo nuju ta mameje rë xi jyanchan të cuatjin xi yatu ndiya ninchatuhun rë me.

Ejemplu tsëhë cha xi mijí tsinchataha xicjin cha

23’Ngajan tsejen xi hya xi Nina sahmi me gubiernu ne, cumá sacuaha ngu me xi matitjun xi meje cuaxëchihin me cuenta xi tjin rë me cojo xuta rë me. 24Hane hora xi tijima ne, cajindaya rë ngu cha xi cafehe cha hane cha jan ne, të mil tujún quitjen cha. 25Hane ngatsë rë xi tsajin camahani cha rë tujún xi sahmingojo cha, cachja me xi matitjun jan xi xteña cha xi cuma cha ngu mosu, xteña suva cha, hacuaha cojo chjuun rë cha cojo quihndi rë cha cojo yëjë ni xi tjin rë cha, hane sehe cuatjin cuma cuechji cha tsëhë xi quitjen cha. 26Hya xi camá ne, cavixcuhnchi cha xcun me cafaharcun cha me cafehya cha me cuitjin: “Nai, catijnehnchan cjuacjan nuju, tuhun ná hitsë cahndë́ hane cuechjë tsujun.” 27Ngajan xi me xi matitjun jan ne, camayuma rë me cha, catsijyëcacun me tsëhë cha tsëhë cjuacjintacun jan, catsinchataha me cha.

28’Peru xi cavetju quiji cha jan, cavechutaha cha jan ngu cha xicjin cha xi quitjen tsëhë cha hitsë tujún, hane cafaha cha nguisin xicjin cha jan, cachja cha cuitjin: “Nihñi ngojo yëjë xi quitjin tsahan.” 29Hane xi cavixcuhnchi xicjin cha xcun cha ne, cachja xicjin cha jan cuitjin: “Catijnehnchan cjuacjan nuju, tuhun ná hitsë cahndë́ ta cuechjë tsujun.” 30Peru mijí sua cha cahndë́, hane quiji caveya cha xicjin cha ndavaya, ngajan seya xicjin hisca xi cuma sahmingojo tujún. 31Hya xi cavëë yahnga mosu xcusun xi camá cavatjun jan, jemu camá xti rë me quiji casuacuenda me tsëhë cojo me xi matitjun tsëhë me. 32Ngajan xi cajindayavaha me xi matitjun cha jan, cachja me cuitjin: “Ngaye, jemu choho xcusun riji. Catsinchátaha yëjë ni xi quitjin tsahan, tsëhë xi jemu cachjahye. 33Hane ngaye, ¿hacutjin cumá xi tsajin ri cjuayuma cojo xinguin? ta ngahan ne, cama yuma ná ngaye.” 34Cuatjin camá xi jemu camacjan rë me xi matitjun cojo cha jan, catsingatju me cha cjuañihi ngajan ndavaya jñu hisca nixtin xi cjuë cuechji cha xi quitjen cha.

35’Hane cuatjin sahmi Nahmi naha xi tacun ngahnga cojo nuju, sá xi ninchatuun xingun cojo yëjë xahasen nuju.