Хайлт хийх үг

Marcos 6:56

56Ne misan endei ebpesinaru si Hisus te menge pengengewiran etawa riyà te lihewangan sikandin, ne edyeyungen dan maa ke menge ebpenderaru riyà te kandin. Su ebpeneheewiten dan diyà te menge pedian su ebpemuyuen dan ki Hisus te menu mà ke mekeamì ke ebpenderaru misan dut te velegkas din dà, ne ketà ne langun ne nekeamì ne neulian.