Хайлт хийх үг

Matthew 5

Ngic-ngigac kwele-angackolec

Luk 6:20-23

1-2Yesu ye ngic-ngigac habutowa nganicebalu kupicka felu ngiyewec. Ngiyeme mic-tengtengfocine yenge yela lebong yedi yowa yanguc milu weduyelewec,

3“Ngic-ngigac asule babaficte homalu gacaigaing, yenge kwele-angackolec gadaing, omale honocmengte ngani-damong yogo yengele hocne.-

4Ngic-ngigac kwele-umackolec gacaigaing, yenge kwele-angackolec gadaing, omale Wapongti yenge hocne baefecebanowagac.-

5Nga ngic-ngigac bawacnagulu gacaigaing, yenge kwele-angackolec gadaing, omale himongtowadi+ yengele mole-damoc aidaicte.-

6Ngic-ngigac nosing nga misale homacaigaing, silicine ingucnehac yefe dondonne gagale homacaigaing, yenge kwele-angackolec gadaing, omale Wapongti yenge yogo gumecebame gebecebadaicte.-

7Ngic-ngigac agofocngineng yengele kwele-sowac ngagecaigaing, yenge kwele-angackolec gadaing, omale Wapongti ingucneyac yengele kwele-sowac ngagedaicte.

8Ngic-ngigac kwelengineng gbagbacne gacaigaing, yenge kwele-angackolec gadaing, omale yenge Wapong nganidaingte.

9Ngic-ngigac hudu nga losi babong mogungkecaigac, yenge kwele-angackolec gadaing, omale yenge Wapongte adu-madecfocine wacebadaicte.

10Ngic-ngigac aibaba dondonne aiyebongka weba-doic aiyelecaigaing, yenge kwele-angackolec gadaing, omale honocmengte ngani-damong yogo yengele.-

11“Nga ngenge nale alingka gagaing ailu ngic yengi misofoc nga weyebic aingelelu kwesac ailu ngengele ngagelu yowa sowacne fungine fungine aingeledaingte. Yenge inguc aingeledaingte, ngenge kwele-angackolec gadaing.- 12Fulingineng sugucne honocmengka lowec fagac. Ngenge ilec kwele-madic ngagelu beliyedaing. Ngic-ngigac yenge esecne Wapongte siduc mimi weyebic aiyeleibong, ngenge aibaba ingucneyac aingeledaingte.-

Kiwec nga hifa

Mrk 9:50; Luk 14:34-35

13“Ngenge kiwec nosingka haume angacineholec aicaigac, ngenge himongka ngic-ngigac kiwec ingucnehac aigaing. Kiwecti angacine miyac aidaictewa angacine hatacmac nalic mi fikedaicte. Kiwec ingucne, yogo boleine mikac aigac. I moc himongka wikebeng ngic yengi higedi edesocebadaingte.

14“Aime ngenge himongtowa himong yagolec angoc. Taon monic ye kupicka ngiyegac, i nalic mi sangkedaicte.- 15Nga ngic monicti hifa kwendangkelu pakec bageina nalic mi lome ngiyedaicte. Ye hifa yogo mac ngiye-ngiyeina lome ngiyeme ngic-ngigac mac kwelina ngiyegaing, yenge bacebame angoleyackedaingte.- 16Aime ngengele angocti silicine ingucneyac ailu ngic-ngigac bacebame angoledaingte. Angolelu ngengele aibaba madicne nganilu Mamacngineng honocmengka gagac, ye afeedaingte.-

Mosesle yefe-yowa nga Wapongte siduc mimi yengele yowa

17“Ngenge yanguc mi ngagedaing, na Mosesle yefe-yowa nga Wapongte siduc mimi yengele yowa wenogale waiba. Ngagegaing, na yowa wenogale mi waiba, miyac. Mic-yowaine i noine fikenale waiba.- 18Foinac, Mosesle yefe-yowale sisine me kapucine monicti nalic mi miyac aidaicte. Famehac yowa kwelengkeicne fagac, i sasawadi noineholec aiyackebong himong nga honocmeng motodabiyecte.- 19Ilec ailu yanguc aigac, monic ye yefe-yowa iwacni wiyac kpisicne monic baickedaicte ailu agofocine ingucneyac ainingte weduyeledaicte, ye hocne honocmengte ngani-damongte aling yengelacni ngic waweweinebenang wackenoga. Nga ngic monic ye yefe-yowa balaibelu agofocine balaibeningte weduyeledaicte, ye honocmengte ngani-damongka ngic-ngigac yengele feicne wackenoga.- 20Na yanguc edocngebabe ngagening, Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio yenge aibaba dondonne aicaigaing. Aime entacka ngengele aibaba dondonnedi yengele mi ewalidaictewa ngenge honocmengte ngani-damongka nalic mi fedaingte.

Ngaba nga ngic-wewe aibaba

Luk 12:57-59

21“Ngampafocnonggeng edocebame ngenge yanguc ngageibong, ‘Ga ngic-ngigac mi wehomacebadamec.’ (Wahikeicne 20:13)

Aime ‘monic ye ngic wehomadaicte, ye yowawa domadaicte.’- 22Na yanguc sugu mibe yegengkeme edocngebabe, ngic monic ye agoinele aalic ngagecaigac ye momoc yowawa domanowagac. Nga monic ye agoinele yanguc midaicte, ‘Ga ngic acfititicgone mikac,’ ye Yuda ngic yengele tutumang sugucna yowawa lonowagaing. Nga monic ye agoinele yanguc midaicte, ‘Ga ngage-ngagegone mikac, ga kapainebenang,’ inguc midaicte ye dac-sanangka wikebong haunowagac.-

23-24“Ga ilec ailu kwele-madicte ibu Wapongte lonogale milu yanguc aidamec, Alatawa hikelu agogone gale ngaba aicaigac, i ngagesingkelu ga depecgone alatawa hegileng ngiyeme hikelu agogoneholec yowa miboc madickedaic. Madickeme kwele-moniyang fikemebac kwesi kwele-madicte ibu lodamec.-

25“Aime ngabagonedi yowawa locgudaickale ngeke momoc yefewa hikelu yeholec yowa mificnagulu ngaba hegiledabiyec. Ga inguc mi aidamectewa ngabagonedi ngage-wosaec ngic yela locgume yedi lebe-ngic yengele molewa locgume muc-macka locgudaingte. 26Na foinacbenang edocgugabac, ga muc-macka ngiyecgu ngabagonele tofa sasawa bucbucyac baducnoyackelu wadamecte.

Kaiselo yefe

Mat 19:9; Mrk 10:11-12; Luk 16:18

27“Aime yowa yanguc biyac edocebaicne ngageibong, ‘Ga kaiselo mi aidamec.’- (Wahikeicne 20:14)

28Na yanguc sugu mibe yegengkeme edocngebabe, ngic monicti ngigac monic nganilu ngani-angac aidaicte, ye kweleinedi selo aibaba i biyac aigac ingucne aidaicte. 29Ailu dongegone folewapecti aigeleme bikic bafuwadamectewa ga dongegone kwofutuckelu wikeng hikedaic. Aime socgone tofaine miyac aime socgone bucbuchac dac-sanangka mi wikedaicte, yogodibac madickedaicte.-30Nga mole-folegonedi aigeleme bikic bafuwadamectewa ga i helockelu wikeengka hikedaic. Socgone tofaine miyac aime socgone bucbucyac dac-sanangka mi wikeme haudaicte, yogodibac madickedaicte.-

31“Esecne yanguc milu gaibong, ‘Ngic monicti ngigacine hegilenale ngagelu, ye hibi kwelengkelu lacnodaic.’- (Yefe-yowa 24:1-4)

32Na yanguc sugu mibe yegengkeme edocngebabe, ngic monic ye ngigacine selo aibaba mi aiyemewa ye moc hegiledaicte, ye selo ngigac ainogale aidaicte.+ Nga ngicti inguc aime ngigacine ngawe-ngigacte yefe ewalilu gadaicte. Ailu ngic ye ngic monicte ngigac hegileicne badaicte, ye ngawe-ngigacte yefe ewalilu selo aibaba aidaicte.

Mimi sanangne minoga

33“Aime ngampafocnonggeng ingucyac edocebame ngenge yanguc ngageibong, ‘Ga dodofic yowa hefeicne i mi baickedamec. Ailu yowagone Sugucnele dongewa miyengka sanangkewec, i balaibedamec.’- 34Na yanguc sugu mibe yegengkeme edocngebabe, ngenge yowangineng sanangkenale wiyac monic wackelu mi mibong sanangkedaic. Honocmeng yogo Wapongte mac ngiye-ngiye, ilec ailu ngenge honocmeng wackelu yowangineng mi mibong sanangkedaic.- 35Nga himong, yogo yele hige ede-ede, ilec ngenge yowangineng mibong sanangkenale himong mi wackedabiyeng. Ailu ngenge Yerusalem wacka ingucyac yowangineng mibong sanangkenale mi wackedabiyeng, yogo Ngictautowa, yele taon.- 36Aime ga hodoc-docgone kwalac-kwalac moniyang hakic me saec-saec banogalesoc mi aidamecte. Hodocgone wackelu mimipang sanangne mimi, yogo ingucyac hegiledamec. 37Ngenge yowangineng sasawa yanguc sugu midaing, ‘Foinac’ i foinac, nga ‘miyac’ i miyac. Yowangineng yago ewalilu taockelu midaingte, i kindololo fileine yelacni weledaicte.

Kwele-angacka damongngebanogale aibaba

Luk 6:29-30

38“Ngenge yowa monic yanguc biyac ngageibong, ‘Ngic monicti monicte donge hucine basowaleme, yele donge ingucneyac basowalenoga. Nga monicti monicte sofi hedume, yele sofi ingucneyac hedunoga.’ (Wahikeicne 21:24; Depec-baba 24:20; Yefe-yowa 19:21)

39Na yanguc sugu mibe yegengkeme edocngebabe, ngic-ngigac sowacne aingelebong ngenge ameine monic mi baduyeledaing. Monicti munggunggone folewapec weme, ga munggunggone kanawapec ingucneyac sungkecnodamec. 40Nga monicti ngakpigone kwelina banogale yowa lome, ga ngakpigone feina ingucneyac hegilecnodamec. 41Nga ngic monicti yoinggulu aigeleme mafaine tengkeengka yefe kilomitaine moniyangtesoc yeholec hikenogale edocgume, ga kilomitaine yaeckangtesoc yeholec hikedamec. 42Ailu ngic monicti wiyac monic lacnocte uwageleme, ga i lacnodamec. Nga monicti galacni wiyac monic tofa ainogale milu uwageleme, ga wiyacgone yogo mi sebiledamec.

Ngabafocgone kwele-angac ngageyeledamec

Luk 6:27-28; 6:32-36

43“Yowa monic yanguc fagac, ngenge i esecne biyachac ngageibong, ‘Ngic-ngigac gaholec emegona gagaing, yenge kweledi angac ngageyeledamec.’ (Depec-baba 19:18)

Ailu ‘ga ngabagone kweledi wickedamec.’ 44Na yanguc sugu mibe yegengkeme edocngebabe, ngenge ngabafocngineng kweledi angac ngageyeledabiyeng, ailu ngic-ngigac weyebic aingelecaigaing, yengele milockedaing.- 45Ngenge inguc ailu Mamacngineng honocmengka gagac, yele adu-madecfocine gadaingte. Ye wenacine bole-yowa lacnome yogodi ngic madicne nga sowacne yengele ailu ofecaigac. Ailu ye ngic dondonne nga ngic aibaba dondonne mi aicaigaing, yenge momocyac mac yelecaigac. 46Ailu ngic-ngigac yengi ngenge kweledi angac ngagengelebong, ngengi yenge ingucnehac kweledi angac ngageyeledabiyeng, aibaba ilec fuliine silicina nalic mi badaingte. Takes-baba ngic+ yenge yogo ingucnehac aicaigaing. 47Ngenge ngic agofocngineng yenge aneng baneng aiyeledaingte yogodi aibaba feicne miyac. Ngic-ngigac aling Wapong mi ngagegaing, yenge ingucneyac yogo aicaigaing. 48Ilec ailu ngenge ngabafocngineng angacka ago aiyeledaing. Honocmeng Mamacngineng ye dondonne gagacte ailu ngenge ye ingucneyac dondonne gadabiyeng.”-

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index